Szkoły chętnie działają w kampanii!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Szkoły chętnie działają w kampanii!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanię ZTU 2017 licznie włączyły się szkoły z Siemianowic Śląskich. Wśród zaangażowanych w kampanijne przedsięwzięcia placówek były SP nr 3, SP nr 20, SP nr 6 oraz SP nr 13. Cele ZTU realizowano na lekcjach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach z rodzicami. Kampanijny przekaz był także obecny na szkolnych festynach, wycieczkach oraz imprezach integrujących lokalne środowisko.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemianowicach Śląskich

W SP nr 3 w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2016/2017 przedsięwzięcia ZTU koordynowała Monika Hołubowicz. Zasięg kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł obejmował uczniów klas I-VI. Dzieci poznawały cele i założenia kampanii podczas lekcji wychowawczych, pogadanek z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz w trakcie zajęć świetlicowych.

W drugim semestrze, który stanowi w naszej szkole termin realizacji kampanii, zostały zrealizowane następujące działania:

❖ Organizacja zajęć „Ile jestem wart?” dotyczących umiejętności pozytywnego myślenia i miłego mówienia o sobie oraz innych, a także dokonania samooceny. Celem zajęć było także promowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.

❖ Organizacja zajęć „Jaki/jaka jestem?” dotyczących umiejętności wskazywania swoich mocnych stron, mówienia o własnych zaletach i wadach, pracy nad swoim charakterem.

❖ Organizacja zajęć „Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?” dotyczących przyjaźni i wzajemnej troski.

❖ Organizacja „Ukrytego Kalendarium” w świetlicy szkolnej zawierającego najważniejsze daty.

Ponadto, dla utrwalenia wiedzy z zakresu szanowania oraz dbania o własne zdrowie, zorganizowano:

❖Przedstawienie z okazji Dnia Zdrowia pt. „W krainie Paskudy”, dotyczące zdrowego odżywiania,

❖ Szkolny konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej dot. higieny osobistej,

❖ Międzyklasową rywalizację dot. wykonania gazetki z materiałów do recyklingu,

❖ Dzień Sportu, celem promowania aktywności fizycznej oraz kibicowania fair-play.

Podczas Festynu szkolnego przygotowano stoisko kampanii, na którym dzieci mogły spróbować swoich sił w grze planszowej stworzonej na potrzeby imprezy. W grze niezbędne było wykazanie się pomysłowością oraz uzdolnieniami z różnych dziedzin. Wszyscy gracze, którzy dotarli do mety, zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Uczniowie, którzy byli zaangażowani w organizację stoiska, rozdawali rodzicom ulotki i broszury kampanijne, dzięki czemu dorośli mogli się zapoznać z bardzo ważnymi treściami dotyczącymi wychowywania dzieci, czy umiejętnej z nimi rozmowy.

Tematyka tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł była realizowana również w trakcie zajęć terapeutycznych oraz innych działań podejmowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego. Organizowano zajęcia profilaktyczne, uświadamiające, wspierające w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Tegoroczna tematyka kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uświadomiła uczniom jak ważna jest rozmawianie o emocjach, umiejętność zwracania się o pomoc oraz dbanie o własne zdrowie. Dzieci bardzo chętnie pracowały na kampanijnych materiałach, które pobudzają ich wyobraźnię i zachęcają do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Rodzice mogą zaopatrzyć się w najnowszą i niezbędną wiedzę dotyczącą używek oraz konsekwencji ryzykownych zachowań przyszłych matek. W przyszłym roku szkolnym zamierzamy ponownie uczestniczyć w kampanii i realizować założenia zaproponowane przez Organizatora.

Opracowała: Monika Hołubowicz

 

Szkoła Podstawowa nr 20 w Siemianowicach Śląskich.

Popularyzując przekaz kampanii ZTU Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich podjęła następujące działania:

1) Poinformowanie społeczności szkolnej o kolejnej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,

2) Gazetka ścienna dla uczniów, rodziców, prezentująca materiały i tematy tegorocznej kampanii,

3) Pogadanki i zajęcia z uczniami z wykorzystaniem otrzymanych materiałów,

4) Udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w konkursie plastyczno-literackim pt. „Na skrzydłach przyjaźni” (wykonanie prac przez uczniów i przesłanie ich do siedziby organizatora kampanii).

5) Podsumowanie kampanii w trakcie szkolnego festynu „Razem bezpieczniej” – wręczenie uczennicy szkoły podstawowej dyplomu i nagrody przysłanej od organizatora kampanii oraz przyznanie szkolnych wyróżnień w konkursie dla 2 uczennic szkoły podstawowej i 1 ucznia gimnazjum (dyplomy i drobne upominki), a także przekazanie dyplomów dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli.

Sporządziła: Krystyna Hulin, pedagog Szkoły Podstawowej nr 20

Dyrektor: Michał Płonka

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Siemianowicach Śląskich

W Szkole Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śl. działania w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł były podejmowane w maju i czerwcu, podczas zajęć kształcenia zintegrowanego, na lekcjach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami. Kampania przebiegała sprawnie.

W wykonywanie zadań aktywnie włączali się wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagog i psycholog. Szczególne miejsce w realizacji tegorocznej kampanii poświęcono problematyce związanej z koleżeństwem, przyjaźnią i grupami rówieśniczymi. Wiązała się ona z tematyką zawartą w szkolnym programie profilaktycznym.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w imprezach i konkursach zaproponowanych przez nauczycieli w szkole i autorów kampanii. Akcję propagowano wśród całej społeczności szkolnej:

 • 15 oddziałów, tj. 350 uczniów ( dziewczynek – 189, chłopców – 161)
 • rodzice uczestniczący w zebraniach w maju 2017r.

 

W ramach kampanii odbyły się w tym roku pogadanki, dyskusje, projekcje filmów i zajęcia plastyczne. W świetlicy zorganizowano wystawę prac plastycznych pn. „Mój przyjaciel”.

Mocną stroną kampanii okazała się zaproponowana w tym roku tematyka, która bardzo interesowała odbiorców.

Autor: Izabela Kurzyca, szkolny koordynator ZTU

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich

W ramach działań związanych z realizacją kampanii społecznej w 2017 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 13 przeprowadzili wiele zadań i przedsięwzięć skierowanych do społeczności uczniowskiej. Szkolni koordynatorzy skupili się przede wszystkim na działaniach profilaktycznych, kształtowaniu postaw sprzyjających rozwojowi więzi i przyjaźni wśród uczniów oraz kształtowaniu postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem spędzania wolnego czasu po lekcjach, w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz ferie zimowe i wakacje letnie.

Realizacja podstawowych założeń Kampanii odbywała się poprzez:

 • organizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (kółek zainteresowań), na których uczniowie mogli często w nieszablonowy sposób doskonalić swoje umiejętności, rozwijać liczne pasje oraz poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin,
 • organizację szkolnych imprez sportowych promujących aktywny i zdrowy styl życia – szkolne zawody międzyklasowe, szkolny dzień sportu,
 • organizację wycieczek ukazujących możliwość spędzania wolnego czasu – szkolny rajd górski, wyjazdy na narty i baseny, wycieczki wspinaczkowe na Jurę,
 • uczestnictwo w konkursach proponowanych w materiałach kampanii (zajęcia plastyczne i literackie),
 • przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „Planeta Przyjaźni – spotkanie z Małym Księciem”,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących relacji rówieśniczych i międzyludzkich na materiałach kampanii,
 • prowadzenie gazetki o tematyce związanej z kampanią,
 • organizację szkolnych imprez integrujących środowisko lokalne – Jarmark Bożonarodzeniowy, festyn rodzinny,
 • sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi z zagrożonych i dysfunkcyjnych środowisk (indywidualna praca pedagoga i psychologa szkolnego),
 • przeprowadzanie zajęć na tematy prozdrowotne (współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym),
 • przeprowadzanie pogadanek na tematy prozdrowotne, potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz bezpiecznych wakacji (lekcje wychowawcze),
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, realizacji wspólnych celów, kształtowaniu świadomości oraz wzmacnianiu pozytywnych więzi w grupie (lekcje wychowawcze oraz lekcje wychowania fizycznego),
 • spełnianie założeń szkolnego programu profilaktyki (lekcje wychowawcze),
 • wolontariat – pomoc pierwszoklasistom (akcja „przyjaciel pierwszaka”), współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Chorzowie, współpraca ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym, przeprowadzanie akcji społecznych („góra grosza”, zbieranie nakrętek).

 

Przeprowadzane działania wzbudziły duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców oraz zaangażowanie uczniów w organizowane akcje, przyniosły uczestnikom i organizatorom wiele satysfakcji oraz dostarczyły dzieciom nowych wrażeń i przeżyć.

Mamy nadzieję, że promowanie zdrowego trybu życia, troski o bezpieczeństwo oraz wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień przyniosą długotrwałe i wymierne efekty.

Opracowała: Agata Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 13

 

Materiał nadesłała: Oliwia Mroczkowska, Inspektor w Wydziale Edukacji, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: