ZTU 2019 – Znakomita profilaktyka + ogólnopolskie badanie

Dlaczego warto zaangażować się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł?

ZTU to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. ZTU nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Oferowane materiały profilaktyczne są nowoczesne, oryginalne, kolorowe i pomysłowe. Bazują na najnowszych trendach w edukacji. Dostajesz profilaktykę, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.

Dla samorządówPROFILAKTYKA I BADANIA

Po raz pierwszy przygotowaliśmy specjalny pakiet łączący realizację kampanii profilaktycznej z ogólnopolską diagnozą społeczną uczniów szkół podstawowych. W wyniku reformy oświaty, w roku szkolnym 2017/18 młodzież znów kontynuuje naukę w szkole podstawowej w klasach VII, a w roku szkolnym 2018/19 – w klasie VIII. Diagnoza społeczna uczniów z pewnością będzie przydatna do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących wszystkie obszary życia społecznego młodzieży w tym wieku. Szczegóły dotyczące badania znajdują się w dalszej części oferty.

Dla dzieci i młodzieżyKARTY PRACY ZAMIAST ULOTEK

Od kilku lat w zmienionej formule przygotowujemy odpowiednio dostosowane tematycznie i merytorycznie karty pracy. To znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od tradycyjnych ulotek, karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Działamy według zasady Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. W tym roku po raz pierwszy karty pracy podzielone są na 3 grupy wiekowe.

Dla dzieci i młodzieżyKONKURSY, DYPLOMY I UROCZYSTY FINAŁ KAMPANII

Jako jedyna ogólnopolska kampania zachęcamy dzieci i młodzież do brania udziału w przygotowywanych przez nas konkursach. Co roku nagradzamy kilka tysięcy uczniów. Dodatkowo w pakiecie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii ZTU otrzymują Państwo dyplomy, które można wykorzystać na lokalnych imprezach i konkursach. Co roku, jesienią, organizujemy w Warszawie uroczysty finał kampanii, podczas którego laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nagradza za zaangażowanie i pracę dzieci.

Dla prowadzących kampanięSCENARIUSZE ZAJĘĆ ORAZ CERTYFIKATY

Aby ułatwić pracę z uczniami przygotowaliśmy dla nauczycieli gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z określoną grupą odbiorców. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli. Dlatego też osoby zaangażowane w jej realizację, otrzymują certyfikaty. Ponadto co roku kilkanaście miast i gmin zostaje wyróżnionych członkostwem w Kapitule Trzeźwego Umysłu.

Piotr Adamski, prezes SPiDR i szef kampanii:

Chciałbym powitać wszystkie samorządy w kolejnej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. To ogólnopolski projekt, który od lat wpisuje się w lokalne działania profilaktyczno-edukacyjne w wielu miastach i gminach na terenie całej Polski.

Kilkunastoletnie doświadczenie, zaufanie ze strony współpracujących z nami profesjonalistów oraz realizatorów kampanii, zadowolenie dzieci i młodzieży, dobra współpraca z nauczycielami – to tylko niektóre z atutów przemawiających za wyborem ZTU jako uzupełnienia lokalnych lub szkolnych programów profilaktycznych.

dr n. hum. Błażej Dyczewski o Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów:

W ramach Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów otrzymacie Państwo dwa raporty: raport ogólnopolski oraz raport gminny, będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie, znajdujących się na terenie Państwa samorządu. Będzie to dla Państwa niezwykle cenne źródło informacji.

Porównanie ogólnopolskie pozwoli na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, nad którymi należałoby rozpocząć prace naprawcze. Raporty, które Państwo otrzymacie z pewnością będą również przydatne do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży.

BŁAŻEJ DYCZEWSKI doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się zdrowiem publicznym, świadomością ekologiczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie analizy danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Statistics. Trener technik sprzedaży i komunikacji społecznej.

Formularz zgłoszenia

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE – CZYM JEST WYUCZONA BEZRADNOŚĆ?

„W psychologii termin ten oznacza utrwalone przekonanie o braku związku przyczynowego między własnym działaniem (reakcją), a jego konsekwencjami. Pojawia się nieumiejętność (a nawet niezdolność) do przewidywania skutków swoich decyzji i działań, zniechęcenie do planowania i realizacji tych planów, utrata nadziei na sukces i poczucie bezsensu życia. W skrajnych przypadkach może pojawiać się szereg zaburzeńw funkcjonowaniu, np. depresja, zamknięcie się w sobie, nihilizm czy agresja.

U młodszych dzieci bezradność może być naturalną reakcją na sytuację, z którą jeszcze się nie zetknęły. W pierwszych tygodniach nauki dzieci nie potrafią same zaplanować dnia, zorganizować sobie pracy tak, by mieć czas na zabawę i naukę. W klasach starszych uczniowie, którzy nie nauczyli się, jak się uczyć, mogą nie radzić sobie z obszernym materiałem.

Są to naturalne reakcje bezradności, lecz w niektórych przypadkach związane z już pojawiającą się wyuczoną bezradnością. Rolą więc rodziców i nauczycieli będzie wspieranie tych cech, które pozwolą znaleźć rozwiązanie problemu, które zachęcą do samodzielnego podjęcia działań umożliwiających wyjście z trudnych sytuacji, czyli bycia zaradnym.

W terminie wyuczona bezradność pierwszy człon wskazuje, że mamy do czynienia z zachowaniem, które jest efektem procesu uczenia się. Nikt nie rodzi się bezradny. To, w którym momencie konkretna osoba będzie wykazywała objawy bezradności, zależy od wielu czynników. Każde uczenie rządzi się określonymi prawami, nie odbywa się jednak w próżni – zachodzi u osoby, której organizm, a szczególnie centralny układ nerwowy, posiada specyficzne dla niej cechy. Zachodzi więc interakcja między oddziaływaniami środowiska, w tym również wpływami wychowawczymi, a organizmem. Z tego też powodu dzieci poddawane takim samym lub podobnym oddziaływaniom różnią się pod względem nabywanych w tym procesie cech i zachowań”.

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione. Posiada pełną możliwość rozwoju we wszystkich aspektach. Ma też potencjał twórczy i talent społeczny. Trzeba mu tylko stworzyć możliwości i przestrzeń do maksymalnego rozwoju.

To, czy dziecko będzie aktywne i czy poświęci się dłużej jakiejś ciekawej działalności, zależy od środowiska rodzinnego i rówieśniczego, w którym wzrasta. Rodzice modelują własnym przykładem wzorce zachowań. Pokazują, że pasje są istotnym elementem życia. Jednak to, w jakim tempie dziecko będzie rozwijało się w obszarze własnych zainteresowań, jest uwarunkowane jego naturalnymi predyspozycjami.

Zadaniem dorosłych jest mądre pokierowanie dzieckiem – tak, aby jego pasje miały realną szansę się rozwinąć.

Zdolności według J. Reykowskiego to „warunki wewnętrzne, dzięki którym ludzie zaangażowani, a więc o tej samej motywacji i jednakowo przygotowani, opanowują daną działalność niejednakowo szybko, a poziom osiągniętych przez nich rezultatów jest różny. O tych, którzy opanowują określoną działalność lepiej, można powiedzieć, że mają wyższe zdolności w danej dziedzinie”.

Dla każdego z nas bardzo ważne jest poznanie własnych możliwości, mocnych stron i uzdolnień. Nasze zdolności to cenny kapitał, dzięki któremu możemy się rozwijać i odczuwać stymulującą nas do działania satysfakcję.

Nasze działania napędza motywacja. Wg Łukaszewskiego są to wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za podjęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działań. Proces motywacyjny zależy od dwóch podstawowych założeń. W myśl pierwszego z nich wynik czynności musi zostać przez jednostkę oceniony jako potrzebny i pożądany (użyteczność wyniku). Drugie założenie głosi, iż dana osoba musi być przekonana, że pożądany wynik można w danych warunkach osiągnąć z prawdopodobieństwem wyższym od zera (subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku). Ludzkimi działaniami kierują dwa typy motywacji: motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Motywacja wewnętrzna jest odpowiedzialna za samo działanie i czerpanie przyjemności z tego działania. Są to osobiste pragnienia, interesy, samorealizacja. Natomiast motywacja zewnętrzna jest ukierunkowana na realizację czynności ze względu na czekającą nas nagrodę po jej wykonaniu. Zadaniem zarówno rodziców, jak i nauczycieli jest rozbudzanie motywacji uczniów, zwłaszcza tej wewnętrznej.

Rodzice, szkoła, rówieśnicy – każdy ma jakieś oczekiwania wobec młodego człowieka. Dochodzący do tego natłok informacji, porównań, wzorów płynących z mediów prowadzi często do wygórowanych oczekiwań wobec dziecka.

Bardzo ważne jest wyczucie i zachowanie równowagi między obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem. Ważnym aspektem w kontaktach z rodzicami jest uświadomienie im tego faktu i edukacja profilaktyczna uczniów w tym zakresie.

Im więcej mamy pozytywnych informacji o sobie, tym większe jest nasze poczucie siły i wiary w dobre rezultaty naszych działań. Wiara w sukces dodaje sił, redukuje stres. Wszystko to sprzyja naszemu zadowoleniu. To z kolei przekłada się na jakość naszej pracy.

Mówiąc o pobudzaniu uczniów do podejmowania różnych działań – aby „chciało się chcieć”, w rozbudzaniu pasji i zainteresowań nie można zapominać o pozytywnym myśleniu. Rolą dorosłych jest kształtowanie w dzieciach pozytywnego myślenia oraz podejścia do życia i świata, by doświadczyły i nauczyły się, że „szklanka jest do połowy pełna”.

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów.
 • Samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań, pasji.
 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki).
 • Kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • Uruchamianie procesów pozytywnego myślenia.
 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

MATERIAŁY W KAMPANII – KARTY PRACY, ULOTKI ORAZ SCENARIUSZE

SCENARIUSZE DLA NAUCZYCIELI

• spotkań z rodzicami
• zajęć z uczniami w wieku 6-9 lat
• zajęć z uczniami w wieku 10-12 lat
• zajęć z uczniami w wieku 13-16 lat

Powyższe scenariusze to propozycja gotowych konspektów do pracy z określoną grupą odbiorców, obejmujących następujące zagadnienia: poczucie własnej wartości, samopoznanie i samoakceptacja w profilaktyce uzależnień.

KARTY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ULOTKI DLA DOROSŁYCH

• dla uczniów w wieku 6-9 lat
• dla uczniów w wieku 10-12 lat
• dla uczniów w wieku 13-16 lat
• dla dorosłych

Ulotki dla uczniów są jednocześnie kartami pracy, zawierającymi ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające zapoznanie się z treściami przekazywanymi w kampanii, związanymi z samopoznaniem, akceptacją siebie oraz osiąganiem poczucia własnej wartości i adekwatną samooceną. Natomiast materiały dla rodziców będą zawierały wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka, sposobów budowania w nim poczucia własnej wartości przy jednoczesnym kształtowaniu trwałej i satysfakcjonującej więzi z własnym dzieckiem.

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

ampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019” wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

Formularz zgłoszenia

Zawartość pakietu materiałów 2018

 1. 1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ!” – poprzez ćwiczenia rozwija i wspiera zainteresowania ucznia, uczy planować dzień, wspiera uczniów w kreatywnym podejściu do walki z nudą. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 2. 2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „W POSZUKIWANIU TALENTU!” – poprzez ćwiczenia pozwala zdefiniować pojęcie talentu, rozbudza u ucznia motywację, kształtuje umiejętności pozytywnego myślenia oraz rozwija i wspiera zdolności. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 3. 3. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „MOTYWACJA, NAWYKI, WYZWANIA!” – poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów motywację i chęć do działania, promuje pozytywne myślenie jako jeden z czynników radzenia sobie z trudnościami. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 4. 4. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „MOJE UZDOLNIENIA!” – poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów chęć poszukiwania zdolności, zwraca uwagę na znaczenie pasji w życiu człowieka, uczy również rozróżniać pojęcia związane z rozwijaniem swoich zainteresowań. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 5. 5. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „WYBIERAJ, ZMIENIAJ, MYŚL POZYTYWNIE!” – na podstawie ćwiczeń uczniowie poznają etapy procesu motywacyjnego, poznają listę czynników motywujących. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 6. 6. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „ZDOLNOŚCI I TALENT” – poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność pozytywnej autoanalizy i odnajdywania w sobie mocnych stron, rozwija u uczniów umiejętności pozytywnego myślenia i pokonywania przeszkód. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 7. 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! – JA ZA 20 LAT!” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 8. 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „POMAGAMY DZIECKU OSIĄGAĆ CELE!” – zwraca uwagę na rolę pozytywnego myślenia i pozytywnej postawy wobec siebie i dziecka jako elementu wspierającego w dążeniu do celu. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 9. 9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA!” – Zaznajamia z czynnikami wzmacniającymi i hamującymi rozwój motywacji u dziecka.. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 10. 10. Dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk.

 11. 11. Gadżet – PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH. Format: 1/3 A4. Nakład: 200 sztuk.

 12. 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk.

 13. 13. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – warto nimi uhonorować koordynatorów ZTU. Format: A4. Nakład: 30 sztuk.

 14. 14a. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 15. 14b. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 16. 14c. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 8 sztuk.

 17. 15. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 18. 16. Foliowa torba z logo kampanii – w takiej reklamówce można przekazać materiały do szkół. Nakład: 8 sztuk.

 19. 17. Certyfikat dla samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane certyfikatem za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu w sierpniu.

 20. 18. Certyfikat dla osób i instytucji wspierających lokalnie kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł – osoby i instytucje realizujące kampanię zostaną uhonorowane dodatkowym certyfikatem. Format: A4. Nakład: do 8 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu 2019 (po przesłaniu do 10.07.2019 r. uzupełnionej listy przez samorząd).

 21. 19. Informator o kampanii (1 szt.) – format A3 do A4, kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2019 wraz z formularzem do uhonorowania certyfikatami (pozycja 18.) osób lub instytucji wspierających akcję.

 22. 20. Kalendarz na biurko (1 szt.)  – kolorowy, pamiątkowy z logo naszych kampanii, z zaznaczonymi najważniejszymi datami kampanii ZTU oraz okolicznościowymi świętami.

 23. 21. Wyniki ankiety na płycie CD „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów” – zawierającej wykresy, tabele wraz z opisem wszystkich pytań z przeprowadzonych w szkołach badań ankietowych z podziałem na część ogólnopolską oraz lokalną. Wysyłka wyników lokalnych w oddzielnej przesyłce do końca maja 2019 zgodnie z harmonogramem badań. Nakład 4 sztuki. Format: płyta CD.

Formularz zgłoszenia

Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w unikatowym projekcie badawczym, tylko w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umsył.

HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ:

POPULACJA I GRUPA BADAWCZA

Badaną populacją są uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do badań ankietowych przystępują dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP. W takiej też formie otrzymają Państwo wyniki badań (2 grupy wiekowe).

SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA

Badanie jest obecnie w toku, realizowane za pomocą liczącego 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi obok. Pełną listę pytań oraz przewodnik po badaniach mogą Państwo zobaczyć i pobrać ze strony http://www.trzezwyumysl.pl/2018/09/ogolnopolska-diagnoza-spoleczna-wsrod-uczniow-2018-przewodnik/

KOSZTY I WARUNKI UDZIAŁU W BADANIACH

OPCJA BEZPŁATNA (JAKO DODATEK DO ZTU): Warunkiem skorzystania z bezpłatnej diagnozy społecznej jest uczestnictwo gminy w kampanii ZTU 2018 oraz kontynuacja uczestnictwa w ZTU w roku 2019. Samorządy, które chcą jeszcze w tym roku wziąć udział w badaniu, a nie brały udziału w kampanii ZTU 2018 prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem tel. 61 855 33 81.

OPCJA PŁACĘ 50%: Samorząd uczestniczył w kampanii ZTU w 2018 roku, realizuje badania jesienią 2018 roku, jednak nie chce brać udziału w kolejnej edycji kampanii. Ponosi wówczas koszt przygotowanie raportu końcowego w wysokości 1230 PLN brutto.

Formularz zgłoszenia