Konkurs zespołowy ZTU – My – regulamin

Konkurs zespołowy “MY” jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Zadaniem konkursu jest zobrazowanie hasła “MY” za pomocą zdjęcia. Uczestnicy mają za zadanie przygotować fotografię przedstawiającą w ciekawy i nowatorski sposób grupę ludzi.

ZASADY:

Technika wykonania pracy: fotografia tradycyjna lub cyfrowa (wysłana mailem lub tradycyjnie pocztą/kurierem na adres biura)

Prace dokładnie podpiszcie: 1) podajcie nazwę grupy/klasy/zespołu konkursowego, 2) nazwę gminy, w której znajduje się Wasza szkoła, 3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszczacie, 4) nazwę i adres placówki, w której wykonaliście pracę (np. Dom Kultury, Biblioteka), 5) imię i nazwisko prowadzącego.

WAŻNE DATY:

Termin nadsyłania prac: 30 listopada 2018 r.

Rozstrzygniecie konkursu: ok. 31 grudnia 2018 r.

Nagroda: 10 zestawów – kamerka sportowa wraz z akcesoriami, dzięki której będziecie mogli kręcić fantastyczne filmy z życia Waszej klasy (grupy)

Realizacja nagrody: do końca lutego 2019 r.

ADRES e-mail do wysyłki: kontakt@trzezwyumysl.pl

ADRES do wysyłki: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Uwaga! Adres pocztowy do wysyłki (numer lokalu – 45a) jest inny niż adres rejestracji (numer lokalu – 29a)! Przeprowadziliśmy się do innego budynku!

UWAGA! Na kopercie/w temacie e-maila koniecznie napisz: “Konkurs zespołowy – MY”

Kto może nadesłać pracę: pracę można przesłać samemu lub w zbiorowej przesyłce np. ze szkoły, domu kultury

REGULAMIN KONKURSU ZESPOŁOWEGO „MY”:

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i trwa do 30 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 grudnia 2018 r.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursowej na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, lub adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl, z dopiskiem „Konkurs zespołowy – MY”

2.3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust. 2.2., oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich, problemów technicznych skrzynki e-mail.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia na pracach powstałe podczas transportu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

  1. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

3.1. Zadaniem uczestników konkursu MY jest zobrazowanie hasła “MY” za pomocą zdjęcia.

  1. ZASADY KONKURSU.

4.1. Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie zdjęcia.

4.2. Praca (np. kolaż zdjęć) powinna się składać z maksymalnie 3 zdjęć.

4.3. Praca konkursowa może zostać wykonana przez zespół składający się minimum z 2 osób. Nie przyjmujemy prac indywidualnych.

4.4. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

4.5. Uczestnicy mają prawo nadesłać tylko jedną pracę konkursową (max. 3 zdjęcia).

4.6. Do każdej pracy konkursowej Uczestnicy są zobowiązani dołączyć następujące informacje:

a) nazwa zespołu/grupy/klasy konkursowej

b) nazwa i adres szkoły, (do której aktualnie uczęszczają uczniowie),

c) nazwę gminy (w której mieści się szkoła),

d) adres prywatny (w przypadku uczniów klas lll GIM),

e) nazwę i adres placówki, w której uczestnicy wykonali pracę

4.7. Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje:

a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

b) opis pracy,

c) telefon kontaktowy (np. do opiekuna/nauczyciela).

4.8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4.9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.

4.10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 4.2,

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

4.11. Uczestnikom przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 30 listopada 2018 roku włącznie.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

b) wiek członków zespołu konkursowego,

c) zaangażowanie w projekt, jakość techniczna zdjęcia,

d) sposób realizacji zdjęć, pomysłowość i oryginalność fotografii.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna w konkursie 10 równorzędnych nagród głównych.

5.4. Nagrodami głównymi w konkursie „MY” ufundowanymi przez Organizatora są zestawy – kamerka sportowa wraz z akcesoriami. Nagrody te nie są nagrodami indywidualnymi lecz zespołowymi.

5.5. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.

5.6. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

5.7. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

5.8. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w punkcie 5.4.

  1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl do 31 grudnia 2018 r. Termin publikacji laureatów może zostać zmieniony przez Organizatora.

6.2. Niezależnie od powyższego, laureaci nagród głównych konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.3. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście laureatów nagród głównych, również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.

6.5. Nagroda główna przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 30 stycznia 2019 roku.

6.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może być podstawą odmowy wydania Uczestnikom nagrody w przypadku wygranej.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody (czy inne utrudnienia) z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

6.8. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów.

6.9. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

  1. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnicy konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick/nazwa grupy.

7.5. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

  1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2 Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestników będzie oznaczało wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: