Regulaminy 2015

Pobierz metryczkę do prac konkursowych.

Regulamin projektu Kapituła Trzeźwego Umysłu 2015

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROJEKTU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Nabór trwa od 1 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

1.3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem projektu Kapituła Trzeźwego Umysłu może być koordynator kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2015 roku (np. nauczyciel, pedagog, samorządowiec) lub inna dorosła osoba związana z realizacją przedsięwzięć pod hasłem ZTU.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.kapitula-ztu.pl w terminie określonym w ust. 1.2.

2.3. Formularz można wypełnić tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie projektu www.kapitula-ztu.pl. Za wypełnienie przyjmuje się kliknięcie na buton WYŚLIJ. Poprawność przesłania formularza zostanie potwierdzona mailem zwrotnym.

2.4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Spełnienie warunku uczestnictwa wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formularze, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji przez uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji skutkuje odebraniem prawa do wyróżnienia.

3. ZASADY I CELE:

3.1. Kapituła Trzeźwego Umysłu to nieobowiązkowy i dodatkowy projekt dla samorządów, które przyłączyły się do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2015 roku.

3.2. Głównym celem projektu Kapituła TU jest promocja osób zajmujących się profilaktyką alkoholową i narkotykową. Ideą tego honorowego kolegium jest promocja aktywnych osób, dla których profilaktyka uzależnień nie jest tylko przystankiem w karierze zawodowej.

3.3. Kapituła to specjalny zespół kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tworzą go pełnomocnicy lub koordynatorzy akcji, a także inne dorosłe osoby związane z realizacją przedsięwzięć pod hasłem ZTU.

3.4. Statuetką Kapituły Trzeźwego Umysłu nagradza się corocznie 16 osób (jedna z każdego województwa).

3.5. Nowych wyróżnionych (2015/2016) wskazują obecni członkowie Kapituły 2014/2015 na podstawie zgłoszonych formularzy oraz własnego rozeznania.

3.6. Wszyscy uczestnicy projektu Kapituła Trzeźwego Umysłu zostaną zaprezentowani na stronie internetowej www.kapitula-ztu.pl oraz w wybranych wydawnictwach Zachowaj Trzeźwy Umysł.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE PROJEKTU:

4.1. Jury Kapituły Trzeźwego Umysłu składać się będzie z osób wyróżnionych w 2014 roku.

4.2. Każdy z jurorów wyłania laureata z województwa, które reprezentuje.

4.3. Sylwetki jurorów znajdują się na stronie internetowej www.kapitula-ztu.pl.

4.4. Jury będzie się kierować następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć profilaktycznych,

b) doświadczenie,

c) wpływ na środowisko lokalne,

d) uczestnictwo w programach i kampaniach prozdrowotnych,

e) zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życiu wśród różnych grup społecznych,

f) inne (dodatkowe kryteria pomocne przy ocenie wniosku).

4.5. Biorąc pod uwagę określone w punkcie 4.4., jury przyzna:

a) 16 wyróżnień w postaci statuetek Kapituły Trzeźwego Umysłu i zaproszenia na finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,

b) 16 wyróżnień w postaci medali dla samorządu i zaproszenie na finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

4.6. Wyróżnione osoby zapraszane będą na zjazdy Kapituły, promowane w kampanijnych wydawnictwach, w internecie i w pozostałych mediach.

4.7. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4.8. Organizator ma prawo zmienić liczbę przyznawanych nagród.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronach internetowych www.TrzezwyUmysl.pl i www.kapitula-ztu.pl do dnia 31 sierpnia 2015 r.

5.2. Niezależnie od powyższego wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

5.3. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście wyróżnionych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

5.4. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą wyróżnioną do 10 września 2015 r.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie wyróżnionego.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do projektu Kapituła Trzeźwego Umysłu, uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników projektu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie do projektu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Kapituły TU, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. PRAWA AUTORSKIE:

6.1. Uczestnicy projektu Kapituła Trzeźwego Umysłu upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania z wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym dowolną techniką,

b) wprowadzenie wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym do pamięci komputera,

c) nagrywanie wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym ich wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

6.2. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.3. Uczestnicy projektu zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania wypowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

7.1. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań) z dopiskiem „Kapituła TU – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronach internetowych: www.kapitula-ztu.pl, www.TrzezwyUmysl.pl.

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl

8.3. Złamanie ustaleń Regulaminu skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w projekcie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5. Nadesłane dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z projektem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin publikacji sprawozdań z przebiegu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015 na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl oraz w Raporcie 2015

wróć do menu

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu.

2. ZASADY I WYMOGI TECHNICZNE:

2.1. Z publikacji mogą korzystać tylko gminy i szkoły biorące udział w kampanii ZTU w 2015 roku.

2.2. Relacje należy przysłać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

3. WYMOGI TECHNICZNE:

a) tekst należy nadesłać w jednym z trzech formatów: *.doc, *.rtf lub *.odt,

b) relacja powinna składać się ze zwartego tekstu akapitowego (nie zamieszczamy tabel, ramek, wykresów),

c) jedna relacja nie może przekraczać 1 strony formatu A4 (zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstu i jego redakcji),

d) fotografie należy przesyłać tylko jako załącznik do wiadomości e-mail (fotografie wklejone w tekst nie zostaną wykorzystane z przyczyn technicznych),

e) liczba fotografii przesłanych w ramach jednej relacji nie może przekraczać 10.

3.1. Od momentu otrzymania sprawozdania do jego publikacji może upłynąć 14 dni roboczych.

3.2. Wybrane materiały i zdjęcia są wykorzystywane w „Raporcie” oraz innych publikacjach związanych z kampanią,

3.3. O publikacji na www.TrzezwyUmysl.pl poinformujemy e-mailem przesłanym na adres, z którego otrzymaliśmy materiały.

4. TERMINY:

4.1. Termin nadsyłania sprawozdań: 30 października 2015 roku.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

5.1. Dodatkowych informacji udziela Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań tel. (61) 855 33 81 lub 855 33 82.

5.2. Regulamin jest dostępny na stronie www.TrzezwyUmysl.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5.3. Każdy nadsyłający sprawozdanie, relację, akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz przenosi nieodpłatnie przysługujące mu prawa autorskie, prawa majątkowe do tekstu i fotografii na organizatora kampanii oraz wyraża zgodę na korzystanie z tych praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką, wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnienie w internecie.

5.4. Każdy biorący udział w kampanii na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej. Nadto wyraża nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych wizerunku swojej osoby, w formie fotografii analogowej i cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

5.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

***

Regulamin konkursu Zagrywka w punkt (dla uczniów gimnazjum)

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 r. i trwa do 30 czerwca 2015 r.

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnego gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie konkursowej www.TrzezwyUmysl.pl/zagrywka i udzielenie odpowiedzi na 5 pytań.

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1. Konkurs polega na zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi na 5 pytań testowych związanych z siatkówką na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl/zagrywka

3.2. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawdziwych następujących danych:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły (do której obecnie uczęszcza),

c) klasa (do której obecnie uczęszcza),

d) nazwa gminy (w której mieści się szkoła),

e) adres e-mail,

f) telefon kontaktowy swój lub rodziców (pole nieobowiązkowe),

3.3. Po poprawnym wpisaniu danych należy udzielić odpowiedzi na 5 pytań konkursowych.

3.4. Każdy Uczestnik ma prawo wypełnić formularz konkursowy tylko jeden raz.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1. Jury powołane przez Organizatora oceni poprawność odpowiedzi oraz dokona losowania.

4.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) poprawność odpowiedzi na pytania.

b) poprawność formalna podanych danych wynikająca z punktu 3.2.

4.3. Jury biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2, przyzna: 1500 nagród.

4.4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

4.5. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

4.6. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 4.7.

4.7. Nagrodami w Konkursie ufundowanymi przez Organizatora są: kalendarze książkowe 15 sposobów na nudę, piłki do siatkówki.

4.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2015.

5.2. Nagrody zostaną przesłane najpóźniej we wrześniu 2015 r. na adres urzędów lub innych placówek zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł.

5.3. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora (SPiDR, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań) z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin konkursu ulotkowego Zdrowe zagranie (dla uczniów szkoły podstawowej)

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 r. i trwa do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2015 roku.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 ulotki konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1 Konkurs polega na znalezieniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań testowych związanych z siatkówką i zaznaczeniu ich na ulotce.

3.2 Ulotkę oraz dane ucznia (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres i nazwa szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy oraz nazwa gminy) w terminie do 30 czerwca 2015 r. należy przesłać na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1. Jury powołane przez Organizatora oceni poprawność odpowiedzi zaznaczonych na nadesłanych ulotkach oraz dokona losowania.

4.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) poprawność odpowiedzi na pytania,

b) czytelność i kompletność wypełnienia ulotki.

4.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2, przyzna: 1500 nagród.

4.4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

4.5. Organizator ma prawo zmienić liczbę przyznawanych nagród.

4.6. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 4.7.

4.7. Nagrodami w Konkursach ufundowanymi przez Organizatora są: logiczna gra planszowa, kalendarze książkowe 15 sposobów na nudę, piłki do gry w siatkówkę.

4.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2015.

5.2. Nagrody zostaną przesłane najpóźniej we wrześniu 2015 na adres urzędów lub innych placówek zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł.

5.3. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody (czy inne utrudnienia) z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało wykluczenie ucznia z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin Konkursów plastyczno-literackich Warto pomagać i Razem lepiej

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 kwietnia 2015 r. i trwają do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem konkursów może być:

a) Warto pomagać – uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015,

b) Razem lepiej – uczeń lub uczennica dowolnego gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust. 2.2., oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. TEMATY KONKURSÓW:

3.1. Tematem konkursu Warto pomagać dla uczniów szkół podstawowych jest zinterpretowanie nazwy konkursu i przedstawienie tej interpretacji plastycznie lub pisemnie.

3.2. Tematem konkursu Razem lepiej dla uczniów gimnazjów jest zaprezentowanie (plastycznie lub pisemnie) sytuacji, w której warunkiem realizacji jakiegoś zadania jest współpraca zespołowa.

4. ZASADY KONKURSÓW:

4.1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursów mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Jednak prace plastyczne zgłaszane do konkursów nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

4.2. Na konkursy Warto pomagać i Razem lepiej można nadesłać także prace literackie, realizujące tematy uszczegółowione w punktach 3.1. i 3.2. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 2 (dwie) strony A4 znormalizowanego druku (3600 znaków).

4.3. Do konkursów mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

4.4. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

4.5. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A0 (841 mm × 1189 mm),

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm,

c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

d) prace literackie mogą liczyć do 3600 znaków.

4.6. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły (do której aktualnie uczęszcza),

c) klasa (do której aktualnie uczęszcza),

d) nazwę gminy (w której mieści się szkoła),

e) adres prywatny (w przypadku uczniów klas VI SP i III GIM).

4.7 Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje:

a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

b) opis pracy.

4.8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4.9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.

4.10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 4.5,

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

4.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 30 czerwca 2015 roku włącznie.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) wartość artystyczna pracy,

b) wiek autora pracy,

c) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu, określonym w ust. 3.1 w przypadku konkursu Warto pomagać lub określonym w ust. 3.2 w przypadku konkursu Razem lepiej,

d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna łącznie w konkursach Warto pomagać i Razem lepiej:

a) 30 nagród głównych,

b) 2000 wyróżnień za uczestnictwo.

5.4. Nagrodami w konkursach Warto pomagać i Razem lepiej ufundowanymi przez Organizatora są:

a) nagrody główne: laptopy i rowery,

b) wyróżnienia za uczestnictwo: kalendarze książkowe 15 sposobów na nudę”, logiczne gry planszowe, piłki do gry w siatkówkę.

5.5. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.6. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

5.7. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

5.8. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 5.4.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2015 r.

6.2. Wyróżnienia za uczestnictwo zostaną przesłane najpóźniej we wrześniu 2015 r. na adres urzędów lub placówek zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł.

6.3. Niezależnie od powyższego, laureaci nagród głównych konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście laureatów nagród głównych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.5. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.

6.6. Uroczyste wręczenie nagród głównych odbędzie się na ogólnopolskim finale kampanii. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci oraz urzędnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.

6.7. Nagrodę główną należy odebrać osobiście.

6.8. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie:

a) do 15 września 2015 roku w odniesieniu do nagród głównych,

b) do 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do wyróżnień za uczestnictwo w konkursach.

6.9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody (czy inne utrudnienia) z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

6.11. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów.

6.12. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

7.5. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.6. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin konkursu Tekturowy ludzik (dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów)

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 r. i trwa do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2015 roku.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 zdjęcia konkursowego na adres: foto@trzezwyumysl.pl.

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek problemów technicznych.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1. Konkurs polega na złożeniu (sklejeniu) tekturowej postaci, wykonaniu zdjęcia w atrakcyjnym otoczeniu i przesłaniu fotografii na adres mailowy organizatora.

3.2. Zdjęcie oraz dane ucznia (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres i nazwa szkoły, telefon kontaktowy oraz nazwa gminy) w terminie do 30 czerwca 2015 r. należy przesłać na adres:

foto@trzezwyumysl.pl.

3.3. Zdjęcie musi mieć format .jpg. Długość krótszego boku musi wynosić minimum 1024 piksele.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1. Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane zdjęcia.

4.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) pomysłowość w wyborze oryginalnego otoczenia,

b) inwencję twórczą i wyobraźnię,

c) pozytywne emocje związane z pracą (np. radość),

d) jakość fotografii.

4.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2, przyzna: 5 nagród.

4.4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

4.5. Organizator ma prawo zmienić liczbę przyznawanych nagród.

4.6. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 4.7.

4.7. Nagrodami w Konkursach ufundowanymi przez Organizatora są: wodoodporne aparaty fotograficzne.

4.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2015.

5.2. Nagrody zostaną przesłane we wrześniu 2015 na adres urzędów lub innych placówek zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł.

5.3. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin Konkursów Nawzajem (w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych i dla gimnazjalistów)

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 września 2015 r. i trwają do 30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 15 stycznia 2016 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem konkursów może być klasa lub grupa świetlicowa (nazywana dalej zespołem konkursowym), złożona z uczniów dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 zestawu trzech do pięciu zdjęć oraz ulotki kampanijnej podbitej pieczątką organizacji pozarządowej.

2.3. Uczestnicy konkursów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursów. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursach, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursów.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez zespół konkursowy. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

3. TEMATY KONKURSÓW:

3.1. Tematem konkursów Nawzajem jest poznanie sposobu działania organizacji pozarządowych.

3.2. Interpretacja tematu 3.1.: w Polsce bardzo prężnie działają organizacje trzeciego sektora (tzw. NGO). Każdy styka się z nimi w życiu codziennym, także uczniowie. To ważne, by poznać ich sposoby działania, a dzięki temu dowiedzieć się więcej o otaczającym świecie. Istotą konkursu jest zrozumienie, dlaczego ludzie pomagają (np. niepełnosprawnym, osobom starszym, zwierzętom etc.) i w jaki sposób to robią.

4. ZASADY KONKURSÓW:

4.1. Zadaniem zespołu konkursowego jest wspólne wybranie organizacji pozarządowej działającej w okolicy, odwiedzenie jej i poznanie sposobu działania. Następnie należy wykonać serię zdjęć (min. 3, maks. 5) obrazujących cel działalności organizacji. Zdjęcia (wydrukowane lub na płycie CD) wraz z ulotką należy przesłać pocztą do biura kampanii.

4.2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi: realizować temat rozwinięty w punkcie 3.2 oraz liczyć najwyżej 5 zdjęć.

4.3. Zdjęcia i ulotkę (wraz z pieczątką organizacji, której działanie uczniowie poznali) należy przesłać na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, w terminie określonym w punkcie 1.2.

4.4. Do każdej pracy konkursowej (seria zdjęć) zespół jest zobowiązany dołączyć ulotkę podbitą pieczątką odwiedzanej organizacji i zawierającą poniższe informacje:

a) nazwa grupy,

b) nazwa i adres szkoły,

c) nazwa odwiedzanej organizacji,

d) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

e) adres e-mail organizacji (jeśli wyrazi na to zgodę).

4.5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez zespół konkursowy zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora, w publikacjach przez niego wydawanych oraz przekazanie jej wyników partnerowi konkursu.

4.6. Konkursy są moderowane przez Organizatora. Moderacja polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu (bez konieczności poinformowania o tym zespołu konkursowego) pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursów.

4.7. Zespołom konkursowym przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 15 grudnia 2015 roku włącznie.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w ust. 3.1 i rozwiniętym w ust. 3.2.

b) pomysłowość,

c) zaangażowanie w projekt,

d) sposób realizacji zdjęć,

e) wiek członków zespołu konkursowego.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna 4 nagrody główne.

5.4. Nagrody ufundowane przez Organizatora to 4 tablice multimedialne.

5.5. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.6. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

5.7. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 15 stycznia 2016 r.

6.2. Niezależnie od powyższego laureaci nagród głównych konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.3. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście laureatów nagród głównych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie: do 15 lutego 2016 roku.

6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może być podstawą odmowy wydania zespołowi nagrody w przypadku wygranej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zespołu nagrodzonego w konkursie.

6.7. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na opublikowanie danych zespołu w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów.

6.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursów, zespoły wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursów oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6.9. Organizator nie odsyła prac konkursowych.

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Członkowie zespołów konkursowych poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Członkowie zespołów konkursowych upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Członkowie zespołu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Ponadto członkowie zespołów zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń zespołów konkursowych co do zgodności przebiegu konkursów z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników konkursów. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 4.3 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja”. Reklamacje nadesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursów przez członków zespołu będzie oznaczało wykluczenie grupy z uczestnictwa w konkursach.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na konkursy dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursami oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin konkursu Szukamy Młodych Mistrzów

wróć do menu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 r. i trwa do 30 czerwca 2015 r. do godz. 24:00.

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2015 r.

1.4. Organizator w przypadku wystąpienia problemów technicznych zastrzega sobie prawo późniejszego rozpoczęcia konkursu. Ewentualna informacja w tej sprawie wraz z podanym nowym terminem trwania konkursu zostanie podana na stronie www.TrzezwyUmysl.pl najpóźniej do 1 kwietnia 2015 roku do godziny 15:00. Późniejsze rozpoczęcie konkursu nie skutkuje jego automatycznym przedłużeniem.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA.

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej klasy gimnazjum z gminy uczestniczącej w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2015 roku.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie konkursowej www.TrzezwyUmysl.pl/mistrzowie

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia do konkursu, które z przyczyn technicznych nie dotrą na serwer. Każdy uczestnik może sprawdzić, czy jego zgłoszenie wpłynęło do biura kampanii (telefonicznie lub mailowo).

3. TEMAT KONKURSU.

3.1. Tematem Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych Szukamy Młodych Mistrzów. Konkurs polega na zaprezentowaniu dotychczasowych własnych osiągnięć. Mogą to być zarówno wyniki sportowe, jaki i naukowe czy z innych dzień. Szukamy młodych ludzi, którzy są (lub mogą być) wzorem do naśladowania.

4. ZASADY KONKURSU.

4.1. Pierwszym etapem przystąpienia do Konkursu wejście na stronę www.TrzezwyUmysl.pl/mistrzowie

4.2. Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły (do której obecnie uczęszcza),

c) klasa (do której obecnie uczęszcza),

d) nazwa gminy (w której mieści się szkoła),

e) adres e-mail,

f) telefon kontaktowy (swój lub rodziców),

g) adres korespondencyjny.

4.2. Po wpisaniu swoich danych uczestnik musi odpowiedzieć na zawarte w formularzu konkursowym pytania dotyczące planu swojego rozwoju.

4.3. Każdy Uczestnik ma prawo wypełnić formularz tylko jeden raz.

4.4. Uczestnicy są zobowiązani do prezentacji prawdziwych (i własnych) osiągnięć czy sukcesów.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY.

5.1. Komisja konkursowa zapozna się z wszystkimi kandydaturami i wybierze pięciu najaktywniejszych gimnazjalistów.

5.2. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

5.3. Organizator ma prawo zmienić liczbę przyznawanych nagród.

5.4. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 5.5.

5.5. Nagrodami w Konkursie ufundowanymi przez Organizatora jest 5 jednorazowych stypendiów w wysokości 1500 PLN.

5.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

6.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych www.trzezwyumysl.pl do 31 sierpnia 2015 r.

6.2. Laureaci nagród głównych konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.3. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście laureatów nagród głównych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Uroczyste wręczenie nagród głównych odbędzie się na ogólnopolskim finale kampanii. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci oraz urzędnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.

6.5. Nagrodę należy odebrać osobiście.

6.6. Nagroda główna przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 10 września 2015 r.

6.7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.9. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6.11. Laureat konkursu przyjmując nagrodę, zobowiązuje się do przesłania do biura kampanii sprawozdania z realizacji swoich planów. Sprawozdanie musi liczyć minimum 1800 znaków i zostać przesłane do biura kampanii do 30 września 2016 roku.

7. PRAWA AUTORSKIE.

7.1. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko oraz dane szkoły/klasy, do której uczęszcza. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora,

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań) z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, tj. w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a, oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

***

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego Policja przyszłości

wróć do menu

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1.  Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2.  Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 r. i trwa do 31 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2015 r.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1.  Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczennica szkoły podstawowej lub gimnazjum,

2.2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.3.  Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

2.4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3.   TEMAT KONKURSU:

3.1.  Tematem konkursu „Policja przyszłości” jest zinterpretowanie nazwy konkursu i przedstawienie tej interpretacji plastycznie lub pisemnie.

4.   ZASADY KONKURSU:

4.1.  Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być na przykład: narysowane, wyrzeźbione, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

4.2.  Na konkurs można nadesłać także prace literackie, realizujące temat uszczegółowiony w punkcie 3.1. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwięcej 5 stron A4 znormalizowanego druku (9000 znaków).

4.3.  Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

4.4.  Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

4.5.  Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

a)   format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A0 (841 mm × 1189 mm).

b)   w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm.

c)   substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

d)   prace literackie mogą liczyć do 9000 znaków.

4.6.  Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

a)   imię i nazwisko,

b)   nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza,

c)   klasa, do której aktualnie uczęszcza,

d)   adres prywatny (w przypadku uczniów klas VI SP i III GIM).

4.7   Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje:

a)   imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

b)   opis pracy.

4.8.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4.9.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora i Policji oraz w publikacjach przez nich wydawanych.

4.10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:

a)   narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b)   narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c)   zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d)   nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 4.5,

e)   narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

4.9.  Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 31 sierpnia 2015 roku włącznie.

5.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

5.1.  Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2.  Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a)   wartość artystyczna pracy,

b)   wiek autora pracy,

c)   spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem odpowiedniego konkursu, określonym w ust. 3.1

d)   w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

5.3.  Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna

a)   3 nagrody główne,

b)   7 wyróżnień za uczestnictwo.

5.4.  Nagrodami są:

a)   nagrody główne: tablety lub laptopy,

b)   wyróżnienia za uczestnictwo: nagrody specjalne od Komendanta Głównego Policji.

5.5.  Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.6.  Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

5.7.  Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

5.8.   Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 5.4.

6.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1.  Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 30 września 2015 r.

6.2.  Wyróżnienia za uczestnictwo zostaną przesłane na adres laureatów w październiku 2015 r.

6.3.  Niezależnie od powyższego, laureaci nagród głównych konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.

6.6.  Uroczyste wręczenie nagród głównych odbędzie się na ogólnopolskim finale kampanii ZTU. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.

6.7.  Nagrodę główną należy odebrać osobiście.

6.8.  Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie:

a)   do 15 września 2015 roku w odniesieniu do nagród głównych,

b)   do 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do wyróżnień za uczestnictwo w konkursie.

6.9.   Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

6.11. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i Policję i w publikacjach wydawniczych Organizatora i Policji oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

6.12. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7.   PRAWA AUTORSKIE:

7.1.  Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2.  Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora i Komendę Główną Policji do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora i Policji, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a)   utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b)   wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c)   nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d)   publikację pracy w internecie,

e)   rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii

pracy w środkach masowego przekazu,

f)   wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora i Policji;

g)   inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h)   dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3.  Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4.  Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

7.5.  Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.6.  Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8.   TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1.  W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2.  Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1.  Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl.

9.3.  Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

9.4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5.  Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkurs fotograficzny – wysyłka nagród
  Informujemy, że wysyłka nagród przyznanych w konkursie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zostanie zrealizowana do końca lutego 2024.
 • Konkurs fotograficzny – wyniki
  Poniżej prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego pn. “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który został zorganizowany w ramach kampanii ZTU 2023.
 • Konkursy ZTU 2024 – regulaminy
  W ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024 organizowane są trzy konkursy. Przeczytaj także Konkursy ZTU 2024 Konkursy ZTU 2024 –…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: