ZTU 2023 – oferta

Poniżej prezentujemy nową ofertę kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na rok szkolny 2022/2023.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz założeniami kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023”. W 2023 roku kampanii towarzyszy hasło „Rosnę zdrowo!” Kampania może stanowić wsparcie merytoryczne podczas realizacji programów szkolnych i gminnych, dotyczących profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. W ramach kampanii przygotowaliśmy: scenariusze zajęć dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów, materiały dla rodziców, filmy edukacyjne dla uczniów, konkursy dla uczniów. Materiały kampanii są również przygotowane w ukraińskiej wersji językowej.

Termin wydania: listopad 2022

Czym jest kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł?

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” (ZTU) to kampania realizująca założenia profilaktyki uniwersalnej. Projekt realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi oraz szkołami na terenie całego kraju. Każdego roku przygotowujemy nowy zestaw materiałów w postaci różnorodnych wydawnictw edukacyjnych dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych i szkodliwych, adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz promują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych. Co roku przedsięwzięciu towarzyszy inne hasło przewodnie oraz nowy zestaw materiałów. W roku 2023 kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” będzie odbywać się pod hasłem „Rosnę zdrowo!”.

Odbiorcy kampanii

 • uczniowie szkół podstawowych
 • nauczyciele
 • rodzice

Jakie materiały wchodzą w skład kampanii?

W ramach kampanii przygotowujemy sprawdzony zestaw materiałów, który umożliwia nauczycielom, pedagogom i psychologom szkolnym samodzielne przeprowadzenie ciekawych zajęć z uczniami oraz ich rodzicami.

W 2023 roku dla każdej szkoły przygotowaliśmy:

 1. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – publikację zawierającą gotowe konspekty lekcji profilaktycznych oraz wytyczne dla nauczyciela, podpowiadające, jak prowadzić zajęcia (organizacja zajęć, cele zajęć, tematyka).
 2. Karty pracy dla uczniów – materiały edukacyjne dla uczniów wraz z ćwiczeniami. Stanowią uzupełnienie lekcji prowadzonych według scenariusza zajęć. Karty pracy są podzielone według odbiorcy na trzy grupy wiekowe: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.
 3. Materiały multimedialne – każdej karcie pracy towarzyszy dodatkowo film edukacyjny, który tematycznie powiązany jest z treściami zawartymi w scenariuszach i na kartach pracy (łącznie 6 filmów). Filmy uzupełniają przeprowadzane warsztaty z uczniami. Są udostępniane szkołom na platformie: www.online.trzezwyumysl.pl.
 4. Plakaty profilaktyczne – podsumowują zdobytą wiedzę oraz promują umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć.
 5. Dyplomy dla uczniów, nauczycieli i placówki szkolnej – forma podziękowania za uczestnictwo w kampanijnych warsztatach i działaniach.
 6. Materiały konkursowe – zachęcają uczniów do wzięcia udziału w przygotowanych przez organizatora konkursach profilaktyczno-edukacyjnych.
 7. Broszury edukacyjne dla rodziców – informują o treściach przekazywanych na zajęciach, w których biorą udział uczniowie. Wzmacniają kompetencje rodziców i poszerzają ich wiedzę w zakresie umiejętności wychowawczych.
 8. Materiały w ukraińskiej wersji językowej – do pobrania w formacie pdf, tak aby zaangażować w działanie profilaktyczne również uczniów ukraińskich.

Materiały papierowe

Filmy edukacyjne

Dostępne w wersji on-line na stronie www.online.trzezwyumysl.pl od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku.

 1. „Ruszamy się!” – film zachęcający do utrzymywania przez cały rok aktywności fizycznej, nie tylko na lekcjach w-f, ale także poza nimi.
 2. „Coś smacznego w śniadaniowym pudełku!” – film inspirujący do modyfikowania i zwiększania różnorodności przynoszonych do szkoły posiłków.
 3. „Woda, jako najlepsza przekąska!” – film propagujący wodę jako podstawowy napój gaszący pragnienie.
 4. „Czego potrzebuje mój organizm!” – film uświadamiający, że oprócz zdrowej diety, młody organizm potrzebuje również ruchu, wypoczynku, snu i zachowania higieny.
 5. „Jak widzę siebie?” – film dotykający problemu nadwagi wśród uczniów.
 6. „Co na pewno szkodzi!” – film edukujący o szkodliwym wpływie używek na wzrost i dojrzewanie.

Materiały on-line

Dokonując zakupu materiałów kampanii, otrzymujesz również dostęp do:

 1. Ich wersji scyfryzowanej (karty pracy, scenariusze zajęć w formacie pdf).
 2. Scyfryzowanych materiałów w ukraińskiej wersji językowej (karty pracy, materiały dla rodziców, materiały konkursowe, scenariusze zajęć) – format pdf.
 3. Materiałów multimedialnych (6 filmów edukacyjnych dla uczniów)

Zakładka dla materiałów multimedialnych kampanii ZTU będzie dostępna na stronie online.trzezwyumysl.pl od 1 stycznia do 30 listopada 2023. Dostęp do materiałów będzie zabezpieczony hasłem. Każda gmina, która przystąpi do kampanii, otrzyma indywidualne dane dostępu (login i hasło).

Konkursy dla uczniów i szkół

Ważną częścią składową kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” są konkursy profilaktyczno-edukacyjne. Poprzez organizację konkursów chcemy nie tylko docenić aktywność uczniów w kampanii, ale przede wszystkim ukierunkować ich zaangażowanie na cele, jakie stawiamy w zadaniach konkursowych.

W 2023 roku proponujemy 3 konkursy:

 1. Rosnę zdrowo – konkurs kreatywny (plastyczno-literacki)
  Rodzaj konkursu: konkurs indywidualny.
  Adresaci konkursu: uczniowie oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych.
  Zadanie konkursowe: odnosi się do hasła przewodniego kampanii. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy, która kojarzy mu się z motywem przewodnim kampanii „Rosnę zdrowo!”. Interpretacja hasła zależy od wyobraźni uczestnika. Może to być praca pokazująca, co sprawia nam przyjemność, co jest dla nas ważne, jak widzimy swoją przyszłość czy jak dbamy o swoje zdrowie.
  Nagrody: zestawy muzyczne, słuchawki bezprzewodowe, książki
 2. Mój pomysł na zdrowie – konkurs plastyczny
  Rodzaj konkursu: konkurs indywidualny.
  Adresaci konkursy: uczniowie szkół podstawowych.
  Zadanie konkursu: zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu profilaktycznego zachęcającego swoich rówieśników do dbania o swoje zdrowie/ postawienie na zdrowy styl życia. Plakat może odnosić się do różnych rodzajów profilaktyki prozdrowotnej: zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego.
  Nagrody: zwycięskie plakaty zostaną scyfryzowane i wydrukowane. Następnie zostaną dołączone jako element profilaktyczny do materiałów kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024”. Tym samym będą one spełniały funkcję profilaktyczną i edukacyjną! Zostaną rozdysponowane do szkół na terenie całego kraju. Laureaci otrzymają też nagrody rzeczowe.
 3. W zdrowym ciele zdrowy duch! – konkurs profilaktyczny dla grup
  Rodzaj konkursu: konkurs zespołowy.
  Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych.
  Zadanie konkursowe: zadaniem grupy konkursowej jest wykonanie zdjęcia, na którym zostanie przedstawione hasło konkursowe. Podczas oceny prac będzie promowane kreatywne, pomysłowe i nieoczywiste podejście do zadanego tematu.
  Nagroda: projektor multimedialny dla klasy/szkoły oraz nagrody rzeczowe dla uczniów.

Jak przyłączyć się i zorganizować kampanię?

Krok 1: Zakup kampanii przez jednostkę samorządową/szkołę.
Krok 2: Organizacja kampanii w placówce szkolnej:

 • Grono pedagogiczne (nauczyciel, pedagog, psycholog): Przeprowadza zajęcia warsztatowe z uczniami na podstawie scenariusza zajęć, kart pracy oraz materiałów filmowych.
 • Uczniowie: Uczestniczą w warsztatach, na których uzupełniają karty pracy i zapoznają się z filmami edukacyjnymi. Mogą również wziąć udział w konkursach profilaktycznych.
 • Rodzice: Są informowani o przeprowadzanych zajęciach oraz edukowani w zakresie przepracowanej tematyki. W tym celu otrzymują broszury edukacyjne.

Korzyści dla szkoły:

 1. Kampania ma na celu ułatwienie realizacji szkolnych programów profilaktycznych!
 2. Tematyka kampanii wpisuje się w cele i założenia szkolnych programów profilaktycznych.
 3. Nauczyciel otrzymuje gotowe narzędzia do realizacji zadań profilaktycznych: scenariusze zajęć, karty pracy, plakaty, filmy profilaktyczne.
 4. Kampanijne działania profilaktyczne można dostosowywać do potrzeb klasy i szkoły, uwzględniając przy tym również obecność uczniów ukraińskich w placówce.

Korzyści dla samorządu:

 1. Materiały kampanii mogą stanowić uzupełnienie lokalnych programów profilaktycznych.
 2. Samorząd dostarcza szkołom materiały do realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
 3. Samorząd może objąć działaniami profilaktycznymi również mniejszość ukraińską.
 4. Przystępując do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, gmina ma szansę wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu ankietowym „Społeczna Diagnoza Uczniów”. Badanie jest realizowane co dwa lata. Jego uczestnikami są uczniowie V-VIII klasy szkoły podstawowej. Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji, które można wykorzystać podczas tworzenia planów rozwojowych oraz gminnych programów profilaktycznych.

Założenia teoretyczne kampanii (cele kampanii)

Jako dorośli, w mniejszym lub większym stopniu zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i jak ciężko może być, gdy go zabraknie. Dla dzieci i młodzieży jest to jednak temat często odległy, któremu – jak sądzą w dużej mierze – nie warto poświęcać na ten moment zbyt wiele uwagi. Zauważamy to w ich późniejszych nawykach. Po skończeniu 18 lat i wykonaniu ostatniego bilansu medycznego młodzi ludzie znikają często z systemu opieki zdrowotnej na kilkanaście lat, nie wykonując przez ten czas żadnych badań profilaktycznych. Takie zachowanie wynika z nadal niewystarczającej wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz braku świadomości, że dbanie o zdrowie zaczyna się od najmłodszych lat.

Pomimo iż w treściach programowych w szkołach mówi się o zdrowiu i zachowaniach prozdrowotnych, to uczniowie nadal zmagają się z otyłością, sięgają po papierosy, e-papierosy, napoje energetyczne oraz w niektórych przypadkach po środki psychoaktywne. Sposobem zaradczym na te problemy jest dalsza edukacja obejmująca swym zakresem zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Należy przy tym pamiętać, że działania prozdrowotne to nie tylko unikanie zachowań ryzykownych czy odpowiednie odżywanie, ale również i te związane z dbaniem o zdrowie od strony fizycznej, psychicznej i relacji społecznych.

Główne cele kampanii:

 1. EDUKACJA UCZNIÓW w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne.
 2. PROMOWANIE KONSTRUKTYWNYCH POSTAW zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków czy stosowania przemocy.
 3. WSPARCIE WYCHOWAWCZE RODZICÓW, w tym wskazanie środowiska rodzinnego, jako tego, które stanowi najważniejszy czynnik ochronny przed zachowaniami ryzykownymi.
 4. EDUKACJA UCZNIÓW I RODZICÓW w zakresie umiejętnego planowania czasu (równowaga między aktywnością, wypoczynkiem a snem).
 5. WZMACNIANIE wśród uczniów kompetencji społecznych.

Podczas pracy z naszymi materiałami uczymy:

 • kreatywności,
 • zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi,
 • poszukiwania i rozwoju poczucia własnej wartości,
 • budowania asertywnej postawy.

Społeczna Diagnoza Uczniów

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” od 2018 roku prowadzimy badanie „Społeczna Diagnoza Uczniów”. Co dwa lata odbywa się jego ewaluacja. Badaną populację stanowią uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Badanie jest realizowane za pomocą liczącego 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI). Celem badania jest przedstawienie i charakterystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w głównych obszarach życia społecznego, takich jak: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z internetu i smartfona, podstawowe czynności życia społecznego, praca i ekonomia, kapitał społeczny, używki.

Kolejna edycja badania zaplanowana jest na październik-grudzień 2023 roku. Każdy samorząd, który przystąpi do tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023”, może wziąć udział w badaniu. Po jej zakończeniu otrzyma bezpłatny dostęp do raportu ogólnopolskiego (czerwiec 2024).

Z kolei samorząd, który będzie kontynuował uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku szkolnym 2023/2024, otrzyma bezpłatnie we wrześniu 2024 roku raport lokalny, z wyodrębnionymi wynikami dla swojej gminy lub miasta. Wyniki lokalne badania mogą być dla Państwa przydatne przy tworzeniu gminnych programów profilaktycznych.

Autorzy kampanii

Autorami kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Materiały filmowe przygotowała Joanna Marciszewska – dietetyk kliniczny.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest sprzedawana w tzw. pakietach. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” do wyboru mamy:

 1. Cały pakiet – kampanią można objąć: 900 uczniów (300 z klasy I-III SP, 300 z klasy IV-VI SP, 300 z VII-VIII SP), 300 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 450 uczniów (150 z klasy I-III SP, 150 z klasy IV-VI SP, 150 z klasy VII-VIII SP), 150 rodziców.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, poinformuj o tym lokalną komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi/narkomanii (GKRPA). GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach.

Jak poinformować komisję?

Szkoła może wypełnić poniższą deklarację uczestnictwa i przesłać ją do GKRPA. Wspólnie z deklaracją można przesłać formularz zamówienia.

Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów kampanię w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet lub połowa pakietu. Dodaj produkt do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizujemy 3 konkursy dla uczniów. Poniżej publikujemy wzory dokumentów – wyrażenia zgody na…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023 – regulaminy
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizowane są trzy konkursy. Przeczytaj także Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody Konkursy…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2023 roku przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: