Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020/2021

Poniżej prezentujemy ofertę kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rok szkolny 2020/21. W 2021 roku kampanii towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”.


Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rok szkolny 2020/21 została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trudnych czasach izolacji społecznej. Zgodnie z rekomendacjami psychologów i pedagogów, którzy przygotowali materiały edukacyjne, skupiamy się na budowaniu kompetencji radzenia sobie z problemami oraz wspieramy umiejętności dotyczące wyzwalania pozytywnych emocji.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami najnowszej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która w wielu samorządach stanowi jeden z elementów uzupełniających lokalny program profilaktyki.

Rok wydania: listopad 2020
Nowa edycja kampanii zostanie wydana w listopadzie 2021.

Diagnoza problemu

Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.

Abraham Lincoln

Te słowa Abrahama Lincolna stanowią niezwykle celną odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi. Pytanie to zadaje sobie wielu ludzi, bez względu na wiek, co sprawia, że jest ono jak najbardziej aktualne również w stosunku do dzieci i młodzieży. Ludzie często postrzegają szczęście w kategoriach daru od losu, który możemy otrzymać, ale na który nie mamy wpływu. Tymczasem szczęściu należy czasem dopomóc. Niekiedy należy je po prostu zauważyć, docenić albo odnaleźć.

Sytuacja epidemiczna w ubiegłym roku szkolnym zmusiła placówki oświatowe do przejścia na prace zdalną. Obecnie również jesteśmy w podobnej sytuacji, mając jednak nadzieję, że ten stan ulegnie poprawie. W efekcie oznacza to jednak dalszą izolację społeczną uczniów, a w konsekwencji tęsknotę za rówieśnikami, jak i poczucie osamotnienia.

Celem kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi uczniów na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania kampanii zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy.

Na poziomie klas 1-3 materiały koncentrują się na uświadomieniu uczniom ich własnych emocji i tego, że każdy człowiek dąży do bycia szczęśliwym. Z kolei w przypadku klas 4-6 zwracamy uwagę uczniów na bazę, jaką daje dom i pozytywne więzi rodzinne. Ułatwiają one, zwłaszcza w czasie pandemii, poszukiwanie i dążenie do szczęścia.
W przypadku klas 7-8 proponujemy dialog związany z poczuciem własnej wartości i pozytywnymi działaniami, co też ułatwia dążenie do celu. Posiadanie takiego zaplecza ułatwia funkcjonowanie w grupie, gdyż na tym etapie to głównie środowisko rówieśnicze ma duży wpływ na życie nastolatków. Rodzicom oferujemy kompendium radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi przeżywanymi przez dzieci w sytuacji izolacji społecznej.

Cele kampanii

Cele główne:

 1. Budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy.
 2. Wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
 3. Nabywanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.
 4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej).
 5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych, w tym udostępnienie możliwości realizacji kampanii w trybie zdalnym.
 6. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli.
 3. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych.
 4. Kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Karty pracy dla uczniów podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Dla każdej grupy wiekowej opracowaliśmy po dwie karty pracy.
 2. Ulotki profilaktyczne dla rodziców/opiekunów (dwa rodzaje)
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać przygotowane karty pracy dla uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne i gadżety

Materiały on-line

Dokonując zakupu materiałów kampanii, otrzymujesz również dostęp do ich wersji scyfryzowanej (karty pracy, scenariusze zajęć). Materiały on-line są opublikowane na stronie online.trzezwyumysl.pl. Po zakupie kampanii, otrzymasz specjalne wygenerowane hasło dostępu.

Badanie ankietowe

Przyłączając się do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 otrzymują Państwo możliwość wzięcia udziału w badaniu ankietowym „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”.

Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny.

Społeczna Diagnoza Uczniów jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku. W badaniu wzięło wówczas udział łącznie 70 185 uczennic i uczniów: 36 947 z klas V-VI oraz 33 238 z klas VII-VIII.

Informacje o badaniu: https://ankietaztu.pl/
Miejsce badania: https://diagnozaztu.pl/
Termin: 1.09-30.11.2021

Konkursy

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 organizujemy 2 konkursy:

 1. Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny); dla przedszkolaków oraz uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej
 2. Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy (indywidualny); dla uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej

Autorzy kampanii

Autorami kampanii ZTU 2021 są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest sprzedawana w tzw. pakietach. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii ZTU do wyboru mamy:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – kampanią można objąć: 900 uczniów (300 z klasy I-III SP, 300 z klasy IV-VI SP, 300 z VII-VIII SP), 300 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 450 uczniów (150 z klasy I-III SP, 150 z klasy IV-VI SP, 150 z klasy VII-VIII SP), 150 rodziców.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Poprosimy Cię wówczas o wypełnienie „Deklaracji uczestnictwa”. W deklaracji należy podać liczbę uczniów, których samorząd/szkoła chce objąć działaniami kampanii. Wówczas zaproponujemy Ci odpowiedni pakiet.

Termin przyjmowania zgłoszeń: ze względu na pandemię oraz powrót uczniów do nauki stacjonarnej został przedłużony do końca maja 2021 roku.

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2021 roku, poinformuj o tym lokalną komisję. Wypełnij „Deklaracji uczestnictwa” i przekaż ją przedstawicielom komisji/pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie. GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie, informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów kampanię w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet lub połowa pakietu, dodaj produkt do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 2-5 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Galeria nagrodzonych prac – ZTU 2021 – nagrody główne
  Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych. Przeczytaj…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród konkursowych
  Informujemy, że od 18 października rozpoczynamy wysyłkę nagród, które przyznaliśmy w naszych kampanijnych konkursach. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac –…

  Czytaj dalej

 • Diagnoza ZTU – komunikat filmowy
  1 września 2021 w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, rozpoczęła się ewaluacja badania internetowego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020. Jest…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: