ZTU dla indywidualnego i społecznego rozwoju!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

ZTU dla indywidualnego i społecznego rozwoju!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

– Przeprowadzane działania budziły duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców. Zaangażowanie uczniów w zajęcia i akcje było ogromne. Mamy nadzieję, że przyniosły uczestnikom wiele satysfakcji oraz dostarczyły nowych wrażeń i przeżyć – podsumowuje kampanię Agata Kowalczyk, koordynatorka ZTU w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich. W kampanię włączyły się również Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Specjalnych, Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 11.

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich informuje, że w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 8 zrealizowano godziny wychowawcze w oparciu o ulotki profilaktyczne. Uczniowie zostali zapoznali z technikami asertywności. Wzmacniano uczniów w poczuciu własnej wartości. Przypomniano czym jest samoakceptacja. Uczniowie doszukiwali się we własnej osobie mocnych stron. Przedstawiali propozycje myślenia pozytywnego i negatywnego. W oparciu o własne przemyślenia, pracowali na dramie.

Na terenie szkoły kampanię rozpowszechniono również w gablotach za pomocą materiałów promocyjnych.

Wśród rodziców przeprowadzono kampanie uświadamiającą, jak kształtować i budować u dziecka poczucie własnej wartości.

Przedstawiano również propozycje pracy nad dobrymi relacjami z własnym dzieckiem — warsztaty prowadzone z psychologiem.

Poszerzono również działalność wolontariatu w szkole. Uświadomiono uczniów jak ważna jest bezinteresowna pomoc niesiona innym.

Program u młodszych uczniów został realizowany w sposób poniżej przedstawiony:

 1. W klasach II i III realizowano i omawiano kartę „Jaki jestem? Jaka jestem?” – dotyczącą dobrych i złych cech, wad i zalet.
 2. W klasach IV realizowano i omawiano kartę „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!” – moje mocne strony.
 3. W klasach V realizowano i omawiano kartę „Poznaj silę pozytywnego myślenia!” – dotyczącą koncentrowania się na pozytywnych skutkach działań własnych i innych.

Sporządziły: Aneta Cygan, Romana Jakubczyk

Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich

Kampanią społeczną Zachowaj Trzeźwy Umysł zostali objęci uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie ze szkoły zawodowej, branżowej i przysposabiającej do pracy.

Na terenie szkoły rozwieszone były plakaty propagujące treści profilaktyczne.

Uczniowie w ramach akcji ZTU wykonali prace plastyczne na temat autoprezentacji. Wszystkie prace uczniów wywieszone zostały na terenie szkoły.

W ramach akcji profilaktycznej prowadzone były przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne i wychowawcze dotyczące poczucia własnej wartości, cyberprzemocy, szkodliwości alkoholu, nikotyny i narkotyków. Odbywały się również prelekcje prowadzone przez policję oraz Młodzieżowe Centrum Kariery — Ochotniczy Hufiec Pracy w Radzionkowie.

Tematy zajęć profilaktycznych:

Szkoła podstawowa: „Akceptuję siebie jestem wyjątkowy”.

Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Branżowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy: „Cyberprzemoc” (06 czerwca 2018)

Zajęcia prowadzone przez policjanta z KMP w Siemianowicach Śl.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (30 maja 2018): „Jaki jestem, jaka jestem?”, „Pozytywne myślenie”.

Zajęcia profilaktyczne pt. „Jestem wartościowym człowiekiem, moje mocne strony”.

Zajęcia prowadzone przez mobilne Młodzieżowe Centrum Kariery — Ochotniczy Hufiec Pracy w Radzionkowie.

Propozycje tematów zajęć dydaktycznych, zajęć wychowawczych oraz artystycznych proponowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł dostosowane były do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w pełni wykorzystywały ich potencjał umysłowy.

Koordynatorzy ZTU w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich: Anna Suda, Agnieszka Kieł

Gimnazjum nr 3 (w Zespole Szkół nr 3) w Siemianowicach Śląskich

W Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2017/2018 w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wzięły udział cztery klasy – dwie klasy drugie i dwie klasy trzecie. Wychowawcy klas drugich zrealizowali tematy kampanii „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia”, „Najtrudniej poznać samego siebie” podczas dwudniowej wycieczki szkolnej. Zajęcia prowadzono metodą warsztatową.

W klasach trzecich wychowawcy poruszali wyżej wymienione zagadnienia na godzinach wychowawczych. Forma realizacji to pogadanki i prelekcje.

Z tematyką kampanii zostali zapoznani rodzice uczniów gimnazjum podczas wywiadówek. Do realizacji programu włączył się pedagog szkolny, który przeprowadził z młodzieżą zajęcia warsztatowe pt.: „Jak budować samoakceptację?”. Wychowawcy i pedagog w pracy z młodzieżą wykorzystali materiały tematyczne.

Autor: Joanna Siwczyk

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich

W SP nr 20 w Siemianowicach Śląskich w ramach kampanii:

 1. Poinformowano społeczność szkolną o uczestnictwie w Zachowaj Trzeźwy Umysł.
 2. Uczniowie klas III – VI wzięli udział w konkursie plastycznym „Autoportret – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję”. Prace przesłano do organizatora konkursu.
 3. Psycholog szkolny, wychowawcy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w klasach (kwiecień-czerwiec 2018) z wykorzystaniem otrzymanych scenariuszy: w klasach I-III „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”, w klasach IV-VI „Ja i moja grupa”, „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”, w klasach VII „Akceptuję samego siebie”, „Najtrudniej poznać samego siebie”.
 4. Gazetka ścienna dla rodziców z wykorzystaniem materiałów z kampanii nt budowania poczucia własnej wartości u dziecka.
 5. Gazetka ścienna dla uczniów z wykorzystaniem materiałów z kampanii nt poczucia własnej wartości
 6. Dzień Sportu – przedsięwzięcie propagujące zdrowy i aktywny styl życia.

Autor: Beata Kaczmarek

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich

W ramach kampanii w Szkole Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich, w maju i czerwcu 2018 podjęto następujące działania:

 1. Przeprowadzone zostały w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach II i III zajęcia z wykorzystaniem kart pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!” oraz kart pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „Jaki jestem, jaka jestem?”. Zajęcia prowadzone były przez wychowawców lub pedagoga szkolnego w ramach doraźnych zastępstw. Zajęcia były podsumowaniem całorocznej pracy z uczniami pozwalającymi im na lepsze samopoznanie. Z powstałych prac przygotowano prezentację sylwetek uczniów, eksponowaną na korytarzu szkolnym.
 2. W trakcie godzin wychowawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne pracowano z uczniami wykorzystując karty pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!”. W każdej klasie powstała zbiorcza praca uczniów wskazująca na sposoby pracy nad pozytywnym myśleniem oraz jego dobroczynny wpływ na podejmowane działania życiowe.
 3. Członkowie „Szkolnego Klubu Wolontariatu” działającego w szkole przeprowadzili zajęcia w klasach, pod nadzorem opiekunów klubu, zachęcające do pomagania innym, z wykorzystaniem karty pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „Pomagając innym, staję się lepszym!”. Na godzinach wychowawczych poruszono tematy zaproponowane w materiałach ZTU dotyczące pomagania innym. Na gazetce pedagoga/psychologa prezentującej prace uczniów, wyeksponowano prace uczniów zachęcające do pomagania innym, przygotowane w trakcie zajęć.
 4. W gimnazjum przeprowadzono zajęcia, będące podsumowaniem całorocznych działań wychowawców oraz pedagoga i psychologa szkolnego z użyciem kart pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „Najtrudniej poznać siebie!”. W trakcie całego roku szkolnego, zgodnie z zapisem w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły, prowadzone są systematyczne działania mające na celu budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby w ramach bieżących godzin wychowawczych.
 5. Ogłoszono konkurs „Autoportret”. Zorganizowano zajęcia popołudniowe, w trakcie których uczniowie mogli wykonać prace z pomocą nauczyciela plastyki. Prace zostały wysłane w czerwcu 2018 do organizatora akcji.
 6. Przygotowano wspólnie z uczniami gazetkę promująca cele tegorocznej kampanii oraz przygotowano materiały poszerzające wiedzę zawartą w przygotowanych przez organizatora materiałach.
 7. W trakcie zebrań z rodzicami rozprowadzono materiały przygotowane dla rodziców oraz przygotowano dla nich gazetkę informacyjną.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich

W ramach działań związanych z kampanią społeczną przeprowadzonych w 2018 roku, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 13 podjęli się realizacji wielu zadań i przedsięwzięć skierowanych do uczniów. Koordynatorzy realizując założenia kampanii skupili się przede wszystkim na kształtowaniu postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem budowania poczucia własnej wartości, działaniach profilaktycznych, kształtowaniu postaw sprzyjających rozwojowi więzi i przyjaźni oraz kształtowaniu postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem spędzania czasu wolnego.

Realizacja założeń Kampanii odbywała się poprzez:

– organizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (kółek zainteresowań), na których uczniowie mogli często w twórczy sposób doskonalić swoje umiejętności, rozwijać liczne pasje oraz poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin,

– organizację szkolnych imprez sportowych promujących aktywny i zdrowy styl życia,

– organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych ukazujących możliwość spędzania wolnego czasu,

– uczestnictwo w konkursach proponowanych w materiałach Kampanii (zajęcia plastyczne i literackie),

– przeprowadzanie lekcji do dyspozycji wychowawcy dotyczących pozytywnego myślenia, dostrzegania własnych zalet oraz budowania poczucia własnej wartości,

– prowadzenie gazetki o tematyce związanej z Kampanią,

– organizację imprez szkolnych integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców oraz środowisko lokalne (Jarmark Bożonarodzeniowy, festyn rodzinny),

– sprawowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej nad dziećmi z zagrożonych i dysfunkcyjnych środowisk (indywidualna praca pedagoga i psychologa szkolnego),

– przeprowadzanie zajęć na tematy prozdrowotne (współpraca ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego),

– przeprowadzanie pogadanek na tematy prozdrowotne, potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz bezpiecznych wakacji (lekcje do dyspozycji wychowawcy),

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, realizacji wspólnych celów, kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz wzmacnianiu pozytywnych więzi w grupie (lekcje do dyspozycji wychowawcy oraz lekcje wychowania fizycznego),

– spełnianie założeń szkolnego programu profilaktyki,

– wolontariat — współpraca z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Chorzowie, współpraca ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym, przeprowadzanie akcji społecznych.

Przeprowadzane działania budziły duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców. Zaangażowanie uczniów w przeprowadzane zajęcia i akcje było ogromne. Mamy nadzieję, że przyniosły uczestnikom wiele satysfakcji oraz dostarczyły nowych wrażeń i przeżyć.

Autor: Agata Kowalczyk

Szkoła Podstawowa nr 11 w Siemianowicach Śląskich

W SP nr 18 poprzez liczne podjęte działania realizowano główne cele kampanii.

Wspieranie budowy poczucia własnej wartości (czynnik chroniący przed sięganiem przez dzieci po substancje psychoaktywne) – zrealizowane działania i ich uczestnicy:

– Szkolne koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe (taneczne, sportowe) – uczniowie kl. I-VIII

– Zajęcia psychoedukacyjne w klasach oraz grupach umiejętności społecznych (pedagog, psycholog) – uczniowie klas I-VII

– Szkolny projekt promocji dobrych postaw uczniów – SZKOLNA LIGA MISTRZÓW – uczniowie kl. IV-VIII

– Działalność szkolnej grupy rozwoju osobistego dla dziewcząt z kl. VII – przygotowanie występu teatralnego dla dzieci i rodzin („Świętoszek” Moliera) – uczniowie kl. III-VII, rodzice

Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych – zrealizowane działania i ich uczestnicy:

– Realizacja autorskiego projektu szkoły „Lekcja z Gościem” – spotkania z osobami realizującymi swoje pasje zawodowe, hobbystyczne (10 h) – uczniowie kl. I-VII

– Działalność szkolnej grupy teatralnej i wystawienie spektaklu „MIEĆ CZY BYĆ?” (według oryginalnego scenariusza uczennicy) – uczniowie kl. II-IV, grupa teatralna (kl. VI)

Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych – zrealizowane działania i ich uczestnicy:

– Poruszanie tematów z zakresu uzależnień i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym podczas codziennych zajęć edukacyjnych – uczniowie kl. I-VIII

– Prowadzenie stałych zajęć dodatkowych w małej grupie umiejętności dla uczniów narażonych na negatywne wpływy środowiskowe – poruszanie problematyki uzależnień oraz budowy asertywności podczas zajęć (16 grup) – uczniowie kl. VI, VII

– Zajęcia profilaktyczne w kl. VI i VII na temat zagrożeń związanych z dopalaczami (psycholog szkolny) – uczniowie kl. VI,VII

– Angażowanie uczniów w imprezy sportowe z cyklu „Mężczyźni są zgrani” (mecze piłki nożnej z reprezentacją Straży Miejskiej, Policji itp.) – chłopcy z kl. III-VII

– Promowanie oferty zajęć dodatkowych, szkolnych i pozaszkolnych wśród rodziców poprzez spotkania na zebraniach, informacje na szkolnej stronie internetowej itp. – rodzice, uczniowie

Wspieranie wychowawczej i profilaktycznej działalności szkół poprzez prowadzenie zajęć, spotkań i konkursów profilaktycznych – zrealizowane działania i ich uczestnicy:

– Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dziewcząt z kl. VII z dietetyczką

– Zorganizowanie we współpracy z UM występu profesjonalnego teatru profilaktycznego MASKA z Krakowa (tematyka antynarkotykowa) – uczniowie kl. IV-VII

– Zorganizowanie gry profilaktycznej dla dzieci w ramach dorocznego festynu szkolnego „Bieg po zdrowie!” – uczniowie kl. I-VII

Sprawozdanie nadesłała Magdalena Sołdyńska – Wydział Edukacji, UM Siemianowice Śląskie

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: