ZTU uczy o przyjaźni i zdrowiu
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

ZTU uczy o przyjaźni i zdrowiu
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanii ZTU 2017 w Siemianowicach Śląskich uczestniczyły również Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1. W szkołach przeprowadzano warsztaty ze specjalistami z zakresu uzależnień, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz prelekcje propagujące bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. Na zajęciach korzystano też z kart pracy ZTU i tworzono konkursowe prace.

Gimnazjum nr 2 w Siemianowicach Śląskich

Kampanię realizowano między 1 kwietnia a 30 listopada 2017 roku.

Tegoroczna edycja ZTU koncentrowała się na znaczeniu relacji nawiązywanych przez młodzież. Założeniem prowadzonych w szkole działań było między innymi: wspieranie uczniów w dokonywaniu pozytywnych wyborów życiowych oraz ograniczenie przez nich podejmowania zachowań ryzykownych.

W ubiegłym roku szkolnym skupiliśmy się na dobrej opiece. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że opiekunowie większą część czasu niż dotychczas poświęcają pracy, zarabiając na utrzymanie. Jak łatwo zauważyć, mniej czasu dorośli przeznaczają na życie rodzinne. Coraz częściej zauważalny jest brak kontaktu pomiędzy członkami rodzin, rozmowy, wspólnych działań, przy jednym stole zjadanych posiłków. Brak wspólnoty rekompensują nam nowe technologie, które pozwalają nam na kontakty z osobami będącymi po drugiej stronie komputera, niejednokrotnie bardzo daleko, tym samym oddalając nas od tych najbliższych nas osób. Opisane czynniki sprzyjają występowaniu wśród rodziców dwóch postaw wychowawczych nadopiekuńczości lub braku opieki. Jak wiemy, obie postawy wzmagają skłonność dzieci do sięgania po alkohol oraz inne środki psychoaktywne.

W ramach akcji przeprowadzaliśmy ponowną diagnozę „Młodzi i substancje psychoaktywne” oraz diagnozę podejmowania zachowań ryzykownych. Biorąc pod uwagę wyniki ankiet, niepokojące są: łatwość dostępu środków niedozwolonych, wczesny wiek sięgania po środki psychoaktywne oraz wiedza młodzieży, gdzie można je zdobyć. Prowadząc systematyczną diagnozę w tym obszarze, możemy jednak zauważyć rosnącą wiedzę młodzieży na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Można przypuszczać, że do takich wyników przyczynia się miedzy innymi szeroko pojęta profilaktyka prowadzona przez media i szkołę między innymi w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W ramach kampanii przeprowadzane zostały spotkania, prelekcje propagujące bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, jak również zajęcia nawiązujące bezpośrednio do głównego hasła kampanii, czyli związane z pozytywnym i negatywnym wpływem grupy rówieśniczej oraz podejmowaniem decyzji i dokonywaniem wyborów życiowych. Przeprowadzono ankietę „Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?”. W szkole zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów dotyczące profilaktyki uzależnień oraz pod tytułem „Razem raźniej” i „Dobrze, że jesteś”. Uczennice naszej szkoły: Klaudia Grelich, Klaudia Żydek oraz Maria Schmidt zostały laureatkami konkursu „Na skrzydłach przyjaźni” zorganizowanego w ramach kampanii.

W szkole zorganizowano Tydzień Promujący Zdrowie pod hasłem „Zdrowie masz tylko jedno”, którego cele było propagowanie odpowiedzialności za siebie, swoje zdrowie i życie. W profilaktyczne akcje angażowaliśmy nie tylko nauczycieli i pracowników, ale również rodziców. W działania profilaktyczne szkoły angażowane były także instytucje i organizacje z Siemianowic Śląskich. Plakaty zostały wykorzystane do przygotowywania gazetek szkolnych.

Z rodzicami w trakcie całego roku szkolnego przeprowadzaliśmy rozmowy (wykorzystując otrzymane materiały) zwracające uwagę na rozpoznawanie rodzaju wpływu grupy rówieśniczej na dziecko oraz podpowiadające sposoby niwelowania negatywnego wpływu rówieśników i otoczenia na młodego człowieka.

Sporządziła: pedagog szkolny Gimnazjum nr 2 mgr Magdalena Brol-Zober

 

Zespół Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich / Szkoła Podstawowa nr 4 w Siemianowicach Śląskich

Czas trwania kampanii w szkole: 1.04.2017 – 30.11.2017. Podczas kampanii:

  1. Na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykorzystano otrzymane materiały: karta pracy „Ile jestem wart?” (I-III SP), karta pracy „Jaki jestem?” (I-III SP), karta pracy „Razem raźniej” (II-III GM) oraz przeprowadzono w oparciu o nie autorskie zajęcia
  2. Rozprowadzono ulotki informacyjne: ulotka „Mój Przyjaciel”, ulotka „Ja i moja grupa”, ulotka „Dobrze, że jesteś”
  3. Zaproponowano i udzielono pomocy uczniom w zakresie udziału w konkursach: „Na skrzydłach przyjaźni” (wysłano 31 prac konkursowych), „Przyjaźń”
  4. Rozpowszechniono wśród rodziców (podczas konsultacji wychowawczych z psychologiem) ulotki „Słuchać a nie tylko słyszeć”, „Rodzina a grupa rówieśnicza”

Dyrektor: Barbara Kozłowska

Psycholog: Katarzyna Ochlik

 

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich informuje, że w ramach ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017 w Gimnazjum nr 1 zrealizowano godziny wychowawcze w oparciu o ulotki profilaktyczne. Na terenie szkoły kampanię rozpowszechniono również w gablotach za pomocą materiałów promocyjnych dla uczniów i rodziców pt. „Słuchać a nie tylko słyszeć” oraz „Rodzina a grupa rówieśnicza”. Podczas spotkań z rodzicami przeprowadzano również pogadanki na w/w tematy. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie pracowali zgodnie ze scenariuszami zajęć i ulotkami.

Blok tematyczny „Razem raźniej” oraz „Dobrze, że jesteś”, utwierdził uczniów jak ważna jest przyjaźń i posiadanie bliskiej osoby, pokazał kim jest prawdziwy przyjaciel i jakie cechy powinien posiadać.

Sporządziła: Aneta Cygan

 

Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zespole Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich przeprowadzono pogadanki tematyczne na godzinach wychowawczych.

W Liceum realizowano dodatkowo sanepidowski program „Ars – czyli jak dbać o miłość”. Uczniowie Gimnazjum i Liceum uczestniczyli w warsztatach, które prowadzili specjaliści z zakresu uzależnień (Kraków, Chorzów). Wykład, z zakresu mechanizmów uzależnienia od alkoholu i jak rozmawiać z dziećmi o problemie, przeprowadzono także dla rodziców uczniów.

Joanna Siwczyk, pedagog szkolny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich

W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich była uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii było: „Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach”.

W ramach realizacji założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka, przygotowała i zorganizowała akcję informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Koordynatorka Kampanii zapoznała nauczycieli i uczniów wszystkich klas z założeniami projektu i z regulaminem konkursu literackiego i plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni” i zachęcała do udziału w akcji.

W dniach od 08.06. do 14.06.2016r. zorganizowano w szkole Tydzień Profilaktyki, w czasie którego wychowawcy i pedagodzy szkolni prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, oraz problematyki umiejętności zapewnienia właściwej opieki, opieki zgodnej z poziomem rozwojowym dziecka, a także z jego aktualnymi potrzebami. W czasie zajęć pedagodzy i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia oraz właściwego gospodarowania czasem wolnym. Podejmowano również tematykę związaną z budowaniem prawidłowych relacji rodzinnych i koleżeńskich, które mają wpływ na opiekę i bezpieczeństwo.

W ramach Tygodnia Profilaktyki uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez terapeutów z Pracowni Profilaktyki “KROKUS” z Krakowa. Temat zajęć: „Bezpieczne wakacje – Nie daj się wciągnąć”. Wychowawcy klas I – III przeprowadzili zajęcia wychowawcze, na których uczniowie poznawali cechy dobrego przyjaciela i zasady budowania relacji z drugim człowiekiem. Na zajęciach wykorzystano karty pracy – „Mój przyjaciel” (materiały Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017). Uczniowie wykonali rysunek „Portret przyjaciela”. Uczniowie klas III, IV i V mieli okazję na zajęciach wychowawczych prowadzonych przez pedagogów i psychologa oraz wychowawców klas zdobyć wiedzę o sobie samym i dokonać samooceny. W tym celu wykorzystano Karty pracy – „Jaki jestem? Jaka jestem?” (materiały ZTU 2017). Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali prace plastyczne: „Na skrzydłach przyjaźni”. Prace literackie uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego.

Każdego roku podsumowaniem Tygodnia Profilaktyki i kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest happening zorganizowany podczas sobotniego festynu szkolnego. W tym roku szkolnym festyn odbył się 10 czerwca 2017 r. Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi i ulotkami. Materiały mają zachęcić rodziców do aktywnego spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, promowania zdrowego stylu życia wolnego od używek i nałogów. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej opieki i kontroli rodzicielskiej. Zwracano też uwagę opiekunów na dbałość o pozytywne relacje rówieśnicze, podstawy koleżeństwa i przyjaźni.

Konkurs realizowany w szkole w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017″ spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono 52 prace, a do konkursu literackiego – 14.

Dwie uczennice z klas VI zostały wyróżnione i otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

Koordynator szkolny – Wanda Abłażewicz

Materiał nadesłała: Oliwia Mroczkowska, Inspektor w Wydziale Edukacji, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: