Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!
Chorzów, woj. śląskie

Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!
Chorzów, woj. śląskie

– W 2015 roku do Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca przyłączyło się dwadzieścia szkół z terenu Chorzowa – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka z Młodzieżowego Domu Kultury. Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!

Miasto Chorzów kontynuuje obie kampanie w 2016 roku!

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

Pedagodzy szkolni otrzymali materiały obu kampanii na spotkaniu w Młodzieżowym Domu Kultury w marcu 2015 r. W sumie we wszystkich działaniach na terenie Chorzowa wzięło udział ponad 3200 osób. Wysłano 277 prac plastycznych i 35 prac literackich. 16 szkół przedstawiło sprawozdania ze swoich działań.

W ramach kampanii ZTU uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w konkursach „Zdrowe zgranie” i „Warto pomagać”. Akcja „Ja, Ty, My” miała uświadomić młodym ludziom, że każdy może przyczynić się do ciekawszego spędzania wolnego czasu. Gimnazjaliści uczestniczyli w konkursach „Zagrywka w punkt” i „Razem lepiej”, a akcja „Co dwie głowy, to nie jedna” miała uświadamiać, jak ważne jest współdziałanie oraz chęć niesienia i przyjmowania od innych pomocy.

Niektóre szkoły włączyły się również w kampanię Odpowiedzialny Kierowca, kontaktując się między innymi ze szkołami nauki jazdy, wręczając ulotki profilaktyczne przyszłym kierowcom („Jedź bezpiecznie”, „Narkotyki grożą wypadkiem” , „Powiedz STOP nietrzeźwym kierowcom”).

Ze sprawozdań dowiadujemy się, że dzięki kampanii na imprezach szkolnych przypomniano sobie dawne gry i zabawy podwórkowe. W gazetkach szkolnych opisywano kolejne działania kampanii, nie zapominając o tym, jak ważne jest pomaganie w życiu codziennym.

W szkołach organizowane były dni sportu pod hasłem „Razem zachowajmy Trzeźwy Umysł”, realizowano autorskie programy profilaktyczne „Obietnica”, „Życie poza klatką”, odbywały się tematyczne spotkania z rodzicami („Mądra miłość”, „Jak pomagać dzieciom”), z młodzieżą („Nieletni w obliczu prawa”, „Pomaganie innym” ). W ramach kampanii organizowano szkolne konkursy talentów, konkursy wiedzowe („Co wiem o szkodliwości alkoholu”) , a także w ramach szerokorozumianych działań profilaktycznych włączono się w inny ogólnopolski projekt PaT (Profilaktyka a ty), w ramach którego uczniowie przygotowali przedstawienie z Ośrodkiem Integracji Społecznej.

W szkołach zadbano o rozwój talentów artystycznych i społecznych, organizując konkurs fotograficzny na zaprezentowanie pracy lokalnych organizacji pozarządowych. Umożliwiono dzieciom i młodzieży udział w spektaklach profilaktycznych, pogadankach na temat uzależnień w ogóle i szczególnych niebezpieczeństw związanych z dopalaczami.

Miejskie podsumowanie kampanii odbyło się 24 listopada 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, wręczono nagrody 6 laureatom konkursów ogólnopolskich oraz dodatkowo udało się wyróżnić 113 osób biorących udział w konkursach rysunkowych kampanii. To ostatnie działanie jest wynikiem wspólnych ustaleń koordynatora konkursu i włączających się w kampanię pedagogów, aby docenić te dzieci, dla których takie drobne wyróżnienie może być motywacją do innych działań (są to uczestnicy kampanii wybierani przez samych pedagogów, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, komu taka „trampolina” do innych sukcesów jest najbardziej potrzebna). Upominki dla wyróżnionych stanowiły pastele i mazaki zakupione ze środków Młodzieżowego Domu Kultury, do których dołączono gadżety kampanii.

Materiał nadesłała: Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynator kampanii w mieście Chorzów.

INFORMACJE ZE SZKÓŁ:

W SP 12 w ramach kampanii:

– uczniowie wzięli udział w proponowanych w ramach kampanii konkursach „Zdrowe zgranie” i „Warto pomagać”;

– klasy piąte wyruszyły na trzydniową wycieczkę do Bystrej, gdzie zdrowo i bezpiecznie wędrowali po górach. Był to też czas odkrywania i przypominania sobie gier i zabaw podwórkowych i planszowych;

– odbyły się rajdy górskie klas I-III i IV-VI;

– w gazetce szkolnej dla klas I-III pojawiły się zagadnienia związane z kampanią, dzieci oprócz wypełnienia ulotki konkursowej, zaproszone został do rozwiązania krzyżówki profilaktycznej której hasło brzmiało „Warto pomagać”;

– dla rodziców uczniów klas pierwszych zorganizowano miniprelekcję na podstawie materiałów z kampanii „Jak pomagać dzieciom?”;

– 44 os. wzięły udział w ankiecie

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 350 osób.

Działania podjęte w SP 13 w ramach kampanii:

– przeprowadzenie w formie warsztatów godzin wychowawczych związanych z tematyką pomagania i współpracy w oparciu o materiały kampanii („Ja Ty My”);

– liczne pogadanki dotyczące bezpieczeństwa („Moja okolica rowerem”, „Czas do szkoły”, „Trzeźwy za kółkiem”);

– pogadanki pedagoga i psychologa z uczniami mające na celu motywowanie uczniów do zgłębiania wiedzy na temat bezpiecznych, zdrowych, rozwijających form aktywności oraz podejmowanie takich aktywności;

– rozdanie rodzicom uczniów ulotek „Jak pomagać dzieciom?” i przeprowadzenie rozmów z rodzicami na temat rozwijania samodzielności i poczucia skuteczności u dzieci;

– wykonanie wraz z uczniami tematycznych gazetek ściennych (na temat pomagania i współpracy, szkodliwości palenia i picia alkoholu oraz na temat bezpieczeństwa);

– podjęcie przez uczniów prac nad wakacyjnym numerem gazetki szkolnej „Przez binokle 13-tki” związanym tematycznie z kampanią ZTU (m.in. pomaganie, kultura osobista, bezpieczeństwo podczas wakacji);

– 65 uczniów wzięło udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to ok. 450 osób.

Działania podjęte w SP 14 w ramach kampanii:

– ankieta elektroniczna kl. 6;

test na kartę rowerową – ćwiczenia w ramach zajęć z komunikacji;

– „Czas do szkoły” – zajęcia w klasach 1 a-d, 2b;

– „Warto pomagać” – konkurs plastyczny (uczniowie klas 2-5);

– „Zdrowe zagranie” – konkurs sportowy (31 uczniów z klas 5-6);

– „JA –TY – MY” –zajęcia w kl. 2b, 4a;

– gazetka ścienna, plakaty na korytarzach;

– „Tymek Tekturka” – konkurs fotograficzny (uczniowie z klas 2, 4, 5);

ulotki profilaktyczne dla rodziców (wręczane podczas zebrań z rodzicami);

– „Moja okolica rowerem i pieszo” – zajęcia kl. 4b;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 150 osób.

Działania podjęte w SP 17 w ramach kampanii:

– przeprowadzono konkursy : ulotkowy „Zdrowe Zagranie” i plastyczno-literacki „Warto Pomagać”;

– Szkolny Dzień Sportu odbył się pod hasłem „Razem zachowajmy Trzeźwy Umysł” . W ramach imprezy odbył się szereg konkurencji sportowych, które obejmowały : klasowe sztafety przełajowe, turniej szachowy, konkurs pomiaru szybkości reakcji (z użyciem specjalistycznego sprzętu) , szkolny turniej piłki nożnej, akademia rolkarska, indywidualny konkurs ilości rzutów do kosza oraz indywidualny konkurs skoku w dal z rozbiegu.

– Zrealizowano program profilaktyczny „Obietnica” dotyczący alkoholizmu i dopalaczy. Odbiorcami programu byli uczniowie klas szóstych. Wskazano na alternatywne spos. spędzania czasu wolnego, nieuleganie nałogom, asertywną postawę wobec używek oraz zdrowy styl życia.

– Uczniowie klasy 6B przygotowali teatrzyk profilaktyczny pt. „O królewnie śnieżce. Bajka inaczej”. Przedstawienie było wystawiane dla uczniów klas IV-VI i objęło około 300 osób.

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 350 osób.

Działania podjęte w SP 24 w ramach kampanii:

– uczniowie klas 6 wzięli udział w badaniu ankietowym „Młodzi i substancje psychoaktywne”;

– konkurs plastyczno-literacki „Warto pomagać”;

– przeprowadzono konkurs ulotkowy „Zdrowe zagranie”;

– zorganizowano „Dni Profilaktyki” pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, zajęcia warsztatowe dla klas, pokazy i naukę udzielania pierwszej pomocy;

– prowadzono zbiórkę na rzecz szpitala dziecięcego;

– przeprowadzenie zajęć warsztatowych na godzinach wychowawczych nt. „ Warto pomagać” i „Ja Ty My”;

– 24 os. wzięły udział w ankiecie

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 180 osób.

Działania podjęte w SP 25 w ramach kampanii:

– spotkanie dla uczniów klas 5 i 6 i ich rodziców – realizacja programu profilaktycznego „Życie poza klatką” prowadzone przez doświadczonych instruktorów terapii uzależnień z Warszawy – Adama Sokoła i p. Jacka Nerkowskiego;

– przeprowadzenie zajęć w klasach 1-5 „Warto pomagać” , „Moje zainteresowania” – z wykorzystaniem ulotek profilaktycznych kampanii;

– zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla klas 1-3 wykorzystanie m.in. ulotki „Moja okolica rowerem i pieszo”;

– przeprowadzenie konkursu ulotkowego „Zdrowe zagranie” w klasach 4 i 5 oraz konkursu literacko-plastycznego „Warto pomagać”;

– promowanie działań związanych z kampanią – wspólne spędzanie czasu wolnego wypełnionego ruchem na świeżym powietrzu podczas wyjazdu kl. III na zieloną szkołę, podczas rozgrywek sportowych wspólnie z uczniami ze szkoły z Ózd na Węgrzech oraz wyjazdu uczniów najbardziej aktywnych sportowo na rajd górski do Żabnicy;

– spotkanie kl. VI z aspirantem – K. Sawką z KMP w Chorzowie – prelekcja „Nieletni w obliczu prawa”;

– spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 i 5 „Jak pomagać dzieciom?”;

– spotkanie z rodzicami uczniów klas 1 – 2 „Mądra miłość”;

– realizacja programu „Trzymaj formę” w klasach 5-6;

-podsumowanie akcji charytatywnej „Pomaluj świat dzieci w Ghanie” (zbiórka materiałów piśmienniczych dla dzieci z przedszkola w Duadze);

-13 osób wzięło udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 170 osób.

Działania podjęte w SP 29 w ramach kampanii:

– przekazanie informacji społeczności szkolnej o udziale w tegorocznej kampanii (zapoznanie z ideą programu, zachęcanie do udziału w konkursach);

– rozwieszenie plakatów profilaktycznych kampanii;

– rozdanie ulotek profilaktycznych związanych z kampanią uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom;

– zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem materiałów i scenariuszy kampanii;

– badanie ankietowe klas szóstych „Młodzi i substancje psychoaktywne”;

– projektowanie i wykonywanie plakatów profilaktycznych;

– zorganizowanie Szkolnego Konkursu Młodych Talentów;

– 43 os. wzięły udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 200 osób.

Działania podjęte w SP 34 w ramach kampanii:

– współpraca z „Domem Aniołów Stróżów” – przedstawiciele Stowarzyszenia przyszli na zebrania szkolne celem zachęcenia rodziców do udziału ich dzieci w zajęciach socjoprofilaktycznych – pomoc dzieciom i rodzicom ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

– wyjście grupy uczniów na spektakl „Wyprawa w świat autyzmu”;

– przeprowadzenie konkursu plastyczno-literackiego „Warto pomagać” dla klas I-VI;

– przeprowadzenie zajęć „Warto pomagać” dla klas 3;

– przeprowadzenie zajęć warsztatowych przez psychologa, pedagoga na temat pomagania innym;

-Dzień Mamy, Dzień Ojca – występ zespołu Perełki;

– badanie ankietowe na temat substancji psychoaktywnych w klasach szóstych;

– konkurs ulotkowy;

– spotkanie klasy II c ze strażą pożarną;

– 36 os. wzięło udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 90 osób.

Działania podjęte w SP 37 w ramach kampanii:

– informacja o konkursach;

– rozdanie ulotek;

– przeprowadzenie zajęć w klasach;

– propagowanie zdrowego stylu życia;

– udział w badaniu ankietowym;

– wykłady profilaktyczne;

– 50 os. wzięło udział w ankiecie

-szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 100 osób

Działania podjęte w ZSS2 (SP21 i GIM9) w ramach kampanii:

– zajęcia z uczniami podczas godzin wychowawczych w klasach;

– pogadanki dotyczące kampanii;

– przekazanie ulotek profilaktycznych rodzicom podczas zebrania;

– informacje dotyczące kampanii poprzez dziennik Librus;

– zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej;

– pogadanki i tworzenie prac plastycznych na lekcji plastyki;

– zasady bezpieczeństwa wdrażane podczas wycieczek szkolnych oraz planowane podczas rajdu szkolnego 8 -11.06.2015 r.;

– 83 os. wzięły udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii około 600 (200gimnazjalistów i około 400 uczniów SP).

Działania podjęte w GIM1 w ramach kampanii:

– W ramach odbywającej się w naszej szkole kampanii ZTU dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich przeprowadzono zajęcia, podczas których uświadamiano gimnazjalistów o konsekwencjach, jakie może dać jazda samochodem a także rowerem i motorem pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

– Podczas festynu szkolnego przygotowano stoisko z ulotkami, gdzie zainteresowanym rozdano wszystkie materiały profilaktyczne. Zainteresowani mogli ponadto porozmawiać z obecnymi podczas imprezy specjalistami z ośrodka uzależnień na temat konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu.

– Dla uczniów klas pierwszy zorganizowano konkurs „Co wiem o szkodliwości alkoholu”.

-Podsumowaniem akcji ZTU były obchody Dnia Sportu w drugiej połowie czerwca – propagowanie mody na spędzanie czasu wolnego (bez alkoholu i używek), quiz dotyczący wiedzy sportowej oraz problematyki uzależnień.

– 45 os. wzięło udział w ankiecie.

– Szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 120 osób.

Działania podjęte w GIM2 w ramach kampanii:

– poinformowanie o kampanii;

– wręczenie ulotek profilaktycznych;

– przeprowadzenie konkursu;

– udział w badaniu ankietowym;

– prowadzenie zajęć;

– propagowanie zdrowego stylu życia;

– planowanie indywidualnych spotkań;

– 50 os. wzięło udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 100 osób.

Działania podjęte w GIM5 w ramach kampanii:

– „Zagrywka w punkt” – konkurs internetowy;

– „Nawzajem” – fotograficzny konkurs zespołowy – zaprezentowanie pracy lokalnej organizacji pozarządowej na fotografiach;

– „Tymek – Tekturowy ludzik” – konkurs fotograficzny;

– „ Dzień Dziecka na sportowo” – festyn sportowo-rekreacyjny;

– „TO JA WYBIERAM ! Młodość wolna od nałogów” – autorski program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w klasach trzecich;

– „Miłość czy tylko klucz?” udział w spektaklu profilaktycznym młodzieżowej grupy PaT;

– wręczenie rodzicom ulotek „Jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki?”;

– konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;

– „Jedź bezpiecznie” – happening, rozdanie ulotek „Narkotyki grożą wypadkiem”; „Powiedz STOP nietrzeźwym kierowcom”; „Bezpiecznie tam i z powrotem”;

– promowanie i działalność w ramach wolontariatu młodzieżowego, udział w akcji Fundacji Park Śląski „Wolne miejsce” oraz w akcji „Chorzów Park Śląski Maraton”;

– realizowanie projektów uczniowskich dotyczących uzależnień od nikotyny i substancji odurzających.

– 24 os. wzięły udział w ankiecie;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 130 osób.

Działania podjęte w GIM3 (ZSO nr1) w ramach kampanii:

– poinformowano uczniów o ponownym przystąpieniu szkoły do udziału w Zachowaj Trzeźwy Umysł, przeprowadzono w klasach prelekcje przybliżające uczniom wiedzę na temat kampanii, konkursów, regulaminów uczestnictwa;

-rozpropagowano wśród uczniów ulotki profilaktyczne;

-przeprowadzono akcje plakatową na terenie szkoły promującą hasła kampanii i konkursy;

– umieszczono na stronie internetowej szkoły oraz w elektronicznym dzienniku Librus informację skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli o przystąpieniu szkoły do kampanii oraz zaproszono uczniów do udziału w konkursach;

– przeprowadzono w klasach pogadanki na temat siatkówki, znanych siatkarzy;

– przeprowadzono prelekcje dla rodziców podczas zebrań klasowych dotyczące kampanii, z wykorzystaniem materiałów profilaktycznych, rozpropagowano ulotki profilaktyczne;

– prowadzono indywidualne rozmowy z uczniami mobilizujące do udziału w konkursach;

– przeprowadzono w klasach trzecich internetowe badania ankietowe dotyczące uzależnień;

– uczniowie klas: 2a,2b, 2c, 3b, 3a brali udział w internetowym konkursie „Zagrywka w punkt”

– udział uczniów z kl. 1 gimnazjum w konkursie „Razem lepiej”;

– udział w konkursie internetowym „Szukamy Młodych Mistrzów”;

– pomoc, wsparcie uczennicy w przygotowaniu wystawy swoich fotografii w ramach konkursu „Szukamy Młodych Mistrzów”;

– zorganizowanie apelu, podczas którego uczennica opowiedziała o swoich pasjach, zainteresowaniach, przedstawiła swoje prace – w obecności uczniów dyrektor szkoły pogratulował uczennicy osiągnięć, zachęcając innych uczniów do rozwijania swoich talentów;

– zorganizowano cykl turniejów szachowych i scrabble celem wyłonienia mistrza;

– ogłoszenie castingu do konkursu szkolnego „Mam talent”;

– współpracowano z Ośrodkiem Integracji Społecznej – projekt Pat, realizując hasła kampanii przeprowadzono pogadanki w klasach oraz zmotywowano 6 uczniów do uczestnictwa w castingu;

– 53 os. wzięły udział w ankiecie;

-szacunkowa liczba uczestników kampanii to około 170 uczniów.

Działania podjęte w GIM8 w ramach kampanii:

– propagowanie udziału w konkursach: plastycznym, literackim oraz internetowym, zdjęcia papierowego ludzika;

– przeprowadzenie godzin wychowawczych z wykorzystaniem ulotek z kampanii – „Co dwie głowy to nie jedna”, „Zabawa na trzeźwo”, „Młodzi odpowiedzialni bez alkoholu”;

– projekt klasowy – „Nawzajem”;

– wykorzystanie ulotki profilaktycznej dla rodziców podczas zebrania „Jak pomagać dzieciom?”;

– wizyta w szkole nauki jazdy Liro działającej na terenie szkoły w celu zostawienia ulotek dla kursantów – „Trzeźwy za kółkiem”;

– gazetka tematyczna z wykorzystaniem ulotek;

– 25 osób wzięło udział w badaniu ankietowym;

– szacunkowa liczba uczestników kampanii to 25 osób.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Galeria nagrodzonych prac – ZTU 2021 – nagrody główne
  Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych. Przeczytaj…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród konkursowych
  Informujemy, że od 18 października rozpoczynamy wysyłkę nagród, które przyznaliśmy w naszych kampanijnych konkursach. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac –…

  Czytaj dalej

 • Diagnoza ZTU – komunikat filmowy
  1 września 2021 w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, rozpoczęła się ewaluacja badania internetowego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020. Jest…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: