Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał!
Chorzów, woj. śląskie

Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał!
Chorzów, woj. śląskie

Kampania ZTU dostrzega nasz potencjał! – Uczestnicząc w inicjatywach ZTU, uczniowie mogli uczyć się dobrej współpracy rówieśniczej, wykazywać się aktywnością oraz wykorzystać swój potencjał twórczy, a w ich działania włączana była rodzina i środowisko lokalne – uważają szkolni koordynatorzy ZTU w Chorzowie.

W gronie placówek, które realizowały przedsięwzięcia Zachowaj Trzeźwy Umysł były: SP nr 24, SP nr 25, SP nr 29, Zespół Szkół Integracyjnych i Zespół Szkół Sportowych nr 1.

W Szkole Podstawowej nr 24 ramach kampanii przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla klas, podczas których omawiano między innymi sposoby spędzania czasu wolnego i postępowanie w trudnych sytuacjach. Przeprowadzono konkursy „Hop na narty” i „ Mój czas”.

W czerwcu odbyły się zajęcia dla uczniów„ Bezpieczne wakacje”. Oprócz prelekcji Straży Miejskiej dla klas I-V na temat bezpieczeństwa nad wodą i w górach, omówione zostały sposoby zachowania się w trudnych sytuacjach z podkreśleniem właściwych reakcji młodzieży na namawianie do różnego rodzaju używek. Podczas zajęć poświęconych wakacjom rozdano ulotki na temat bezpieczeństwa na wsi i w mieście oraz na temat bezpiecznego zachowania na drodze.

W Szkole Podstawowej nr 25 działaniami kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zostały objęte przede wszystkim dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej. Plakaty informujące o przystąpieniu szkoły do kampanii wraz z jej przesłaniem zostały umieszczone w holu szkoły. Głównym celem kampanii było pokazanie dzieciom, jak wartościowo spędzać wolny czas, jak budować zdrowe relacje z innymi i wzmacniać więzi z rodzicami.

W ramach projektu uczniowie klasy piątych uczestniczyli w konkursach „Hop na narty” i „Jak spędzam wolny czas?”. Podczas lekcji wychowawczej omawiane były m.in. zagadnienia dotyczące zagospodarowania wolnego czasu, pogłębiania relacji z najbliższymi. Uczniowie zastanawiali się nad tym, za co mogą być wdzięczni swoim rodzicom, jak budować pozytywne relacje z nimi. Przeprowadzono zajęcia pogłębiające świadomość uczniów o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych.

Podczas integracyjnej wycieczki do zaprzyjaźnionej szkoły w Ózd na Węgrzech, która odbyła się, w czerwcu, uczniowie klasy piątej i szóstej mieli okazję promować działania związane z kampanią „ZTU” poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu wypełnionego ruchem na świeżym powietrzu, jazdą konną, rozgrywkami sportowymi. Wyjazd organizowany był pod hasłem „ZTU”, na dowód tego dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z napisem w języku polskim i węgierskim.

Ponadto w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbyły się zajęcia promujące życie bez tytoniu (obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu”). W klasie szóstej był realizowany program z zakresu profilaktyki uzależnień – „Środki psychoaktywne” prowadzone przez pracowników Ośrodka Uzależnień w Chorzowie Starym. W szkole zorganizowano również konkurs na plakat promujący zdrowy styl życia. Efekty pracy dzieci oraz wypowiedzi na temat zdrowego stylu życia były prezentowane podczas festynu rodzinnego, który odbył się 30 maja w szkole.

W ramach kampanii odbyły się spotkania z rodzicami uczniów klasy IV- VI, podczas których opiekunowie mieli okazję do głębszej refleksji nad znajomością własnych dzieci. Wykorzystano w tym celu broszury i ulotki kampanii. Czwartoklasiści poszerzali i utrwalali wiedzę w oparciu o ulotki i materiały dotyczące kodeksu drogowego, wypełniali także próbne testy na kartę rowerową. W młodszych klasach przeprowadzono zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W gazetce szkolnej „Maciejka” i w Biuletynie informacyjnym zostały zamieszczone informacje na temat realizacji kampanii.

Działania w ramach kampanii w Szkole Podstawowej nr 29 rozpoczęte zostały od przekazania informacji uczniom odnośnie udziału szkoły w programie. Przybliżone zostały cele i zadania kampanii. Uczniowie zostali zachęceni do aktywnego udziału w zadaniach i konkursach organizowanych w ramach ZTU.

Nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice i opiekunowie otrzymali materiały, ulotki profilaktyczne i konkursowe. Część materiałów, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa na drogach i ulicach, postanowiono wykorzystać podczas organizowanego przez szkołę obozu rekreacyjno – rowerowego w Świnoujściu.

W konkursie plastyczno-literackim „Mój czas” wzięli udział uczniowie z klas drugich, trzecich, czwartych i piątych, natomiast ulotkę konkursową „Hop na narty” wypełnili pod okiem wychowawców reprezentanci poszczególnych klas. Uczniowie wykonywali prace konkursowe we współpracy ze swoimi rodzicami i opiekunami, pod okiem swoich wychowawców oraz nauczycieli świetlicy szkolnej. W poszczególnych klasach przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem ulotek „Mistrzowie obok nas” oraz „Bez tajemnic”.

W okresie od kwietnia do czerwca odbyły się na terenie szkoły różne imprezy i akcje, zgodne z główną ideą ZTU włączone w działania kampanii. W ramach Światowego Dnia Zdrowia w kwietniu odbyły się w Dni Kultury Zdrowotnej. Przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze odnośnie zdrowego stylu życia. Uczniowie wykonywali plakaty profilaktyczne, a jedna z klas przygotowała i zaprezentowała przedstawienie teatralne o tematyce zdrowotnej. W ramach kampanii, w maju nauczyciele świetlicy szkolnej zorganizowali szkolny konkurs młodych talentów „Mam Talent”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczestnicy prezentowali swoje zdolności w różnych kategoriach – muzycznej, tanecznej, sportowo-gimnastycznej, recytatorskiej. Poznano różnorodne zainteresowania i pasje uczniów.

Również w maju odbył się na terenie szkoły Festyn Rodzinny, w który jak co roku zaangażowani byli z wielkim entuzjazmem uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W tym roku szkolnym festyn przebiegał pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zorganizowany został konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły w kategorii klas 1-3 i 4-6. Każda z klas otrzymała zadanie przygotowania prezentacji odnośnie wylosowanego regionu naszego kraju połączone z przygotowaniem stoiska z przysmakami kulinarnymi i przedmiotami charakterystycznymi dla danego regionu. Jednocześnie podczas festynu odbyła się również rywalizacja sportowa – poszczególnych klas z udziałem wychowawców i rodziców.

W ramach Dnia bez Papierosa -31 maja przeprowadzone zostały w starszych klasach ciekawe lekcje wychowawcze z profilaktyki uzależnień. Uczniowie szkoły mogli również rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze dzięki szeregu konkursom, zorganizowanym przez bibliotekę szkolną („W Świecie Baśni Charlesa Perraulta”, „Poznaj Piękno Polskich Baśni”, „Szlakiem Polskich Legend”, „Co Wydarzyło Się Za Drzwiami Starej Szafy?”).

Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim aktywizację społeczności szkolnej oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia bez stosowania używek i innych ryzykownych zachowań. Uczniowie mogli uczyć się dobrej współpracy międzyrówieśniczej, wykazywać się aktywnością oraz wykorzystać swój potencjał twórczy a w ich działania włączana była rodzina i środowisko lokalne.

Na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych wywieszony był plakat informujący o udziale szkoły podstawowej oraz gimnazjum w tegorocznej kampanii. Pedagog szkolny w ramach spotkań z uczniami na lekcjach wychowawczych omówił tematykę czasu wolnego oraz zmotywował do udziału w konkursach. Część uczniów wykonała pracę plastyczną podczas artystycznych zajęć szkolnych, a niektórzy przygotowali pracę w domu.

Dzieci ze szkoły podstawowej bardzo chętnie wypełniały ulotki pod hasłem „Hop na narty”, natomiast gimnazjaliści zostali zaproszeni do udziału w konkursie internetowym. Ulotki „Z kim przestajesz” oraz „Bez tajemnic” były wykorzystywane przez pedagoga szkolnego podczas zajęć indywidualnych z uczniami oraz zostały przekazane wychowawcom klas, aby mogli pracować z całą klasą.

Opiekunowie samorządu szkolnego realizowali konkurs dotyczący wyłonienia mistrzów/liderów wśród naszych gimnazjalistów oraz zachęcali ich do podzielenia się swoimi osiągnięciami z resztą Polski. Materiały dotyczące przepisów ruchu drogowego zostały przekazane nauczycielowi pracującemu z uczniami przygotowującymi się do egzaminu na kartę rowerową.

Na terenie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 ogólnopolską kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowano po raz pierwszy. Akcją objęto blisko 1000 uczniów dwóch szkół Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum Sportowego nr 11. Informacje o kampanii zostały przekazane uczniom przez wychowawców klas oraz zostały wyeksponowane na gazetce pedagoga szkolnego.

W czasie godzin wychowawczych wykorzystano materiały z ulotek “Z kim przestajesz..”. Młodzież wzięła udział w konkursie literacko – plastycznym „Nasz czas”. Uczniowie gimnazjum wykazali również zainteresowanie jesiennym konkursem filmowym „ Pokażcie się”. Wśród uczniów szkoły podstawowej powodzeniem cieszył się konkurs “Hop na narty”. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki na tematy związane z kampanią. Prowadzili je wychowawcy, pedagodzy szkolni i psycholog.

Została przeprowadzona akcja plakatowa w budynku szkoły, młodzież zapoznała się z dostarczonymi ulotkami, a część materiałów przekazano rodzicom podczas majowych zebrań. Wychowawcy podkreślili szczególną rolę zaufania między dzieckiem a rodzicem, budowania wzajemnych relacji, wykorzystując i omawiając ulotki profilaktyczne „Bez tajemnic”.

Elementy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny kierowca zostały wykorzystane podczas pracy z dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji w mieście i na wsi oraz bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego, wykorzystując przy tym ulotki otrzymane w ramach kampanii.

Nad przebiegiem kampanii ZTU w poszczególnych placówkach czuwali: Justyna Kucia (SP 22, Gimnazjum Integracyjne), Mirosława Kosakowska i Diana Słomian (ZSS nr 1), Agnieszka Szołtysek (SP 24), Dominika Sobczyk – Ciupa (SP 29), Mariola Korus (SP25).

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Grabiańska-Kosior na podstawie sprawozdań koordynatorów szkolnych.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015

Odpowiedzialny Kierowca 2015

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2022
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2022 przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

 • Premiera kanału Profilaktyka.tv
  Informujemy, że jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy tematyczny kanał streamingowy dotyczący profilaktyki. Pod adresem www.profilaktyka.tv będziemy udostępniać materiały multimedialne, których…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród ZTU zakończona
  Informujemy, że zakończyliśmy wysyłkę wszystkich nagród przyznanych w tegorocznych konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac – ZTU…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: