Zadania kampanii realizują 23 szkoły!
Chorzów, woj. śląskie

Zadania kampanii realizują 23 szkoły!
Chorzów, woj. śląskie

Zadania kampanii realizują 23 szkoły! W Chorzowie w działania kampanii ZTU i Odpowiedzialny Kierowca w 2014 włączyły się 23 szkoły. Koordynatorem na terenie miasta był Młodzieżowy Dom Kultury, którego wychowankowie i pracownicy również uczestniczyli w realizacji kampanii – mówi Małgorzata Grabiańska-Kosior, dyrektor MDK w Chorzowie.

Propagowania wiedzy o szkodliwości używek, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i promowania aktywności ruchowej podjęły się m.in. SP nr 13, SP nr 14, SP nr 15 i SP nr 17.

Na terenie MDK zorganizowano spotkanie szkolnych koordynatorów, którym przekazano wszystkie informacje dotyczące obu kampanii oraz konkretne materiały służące do pracy z uczniami i rodzicami (ulotki, plakaty, upominki).

Warto również wspomnieć, iż pedagodzy, a za ich pośrednictwem nauczyciele zostali poinformowani o możliwości zapisania się do e-learningowej Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Wszyscy otrzymali materiały informujące o Akademii oraz adresy odpowiednich stron internetowych. Uczniowie szkół biorących udział w kampanii brali udział w elektronicznym badaniu ankietowym „Młodzi i substancje psychoaktywne”.

W ramach kampanii uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 uczestniczyli w konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „Mój czas”. Stosując różne techniki plastyczne, uczniowie wykonali prace na temat sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki wykonanym pracom oraz ich omówieniu z nauczycielami, uczniowie mogli poznać się wzajemnie i poszerzyć swoją wiedzę o możliwościach spędzania wolnego czasu.

Dowiedzieli się również o konstruktywnych i niekonstruktywnych formach spędzania wolnego czasu. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach wychowawczych, prowadzonych w oparciu o ulotki ZTU „Bez tajemnic” oraz „Ruszam na wieś”, „Ruszam do miasta”. Podczas lekcji prowadzonych z oparciu o ulotkę „Bez tajemnic” podkreślano ważną rolę rodziców w życiu dziecka. Dzieci zastanawiały się za co mogą być wdzięczne swoim rodzicom. Omawiano problematykę zaufania, przyjaźni i bliskości w rodzinie.

Inny duży blok zajęć dotyczył bezpieczeństwa na drodze, zarówno w mieście, jak i na wsi oraz podczas wyjazdów wakacyjnych. Dzieci otrzymały ulotki: „Ruszam do miasta”, „Ruszam na wieś” oraz „Kodeks drogowy w pigułce”. Młodsze klasy wypełniały ulotki: „Pierwsze kroki na drodze”, a starsze: „Test na kartę rowerową”. Zajęcia były wzbogacone o gry „Znaki drogowe”. W tym samym czasie uczniowie na terenie szkoły mogli uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Rodzice uczniów otrzymali ulotki z cyklu: „Odpowiedzialny kierowca”, a wszelkie informacje związane z uczestnictwem szkoły w kampanii ZTU zostały opublikowane w szkolnym numerze gazetki „Przez binokle 13-tki” adresowanej zarówno do uczniów, jak i rodziców.

W ramach kampanii ZTU podejmowano również tematy związane z uzależnieniami, a zwłaszcza z faktami i mitami dotyczącymi alkoholu, papierosów. Wzmożone zostały czynności uświadamiające szkodliwość palenia oraz mające na celu kształtowanie postawy asertywnej uczniów wobec palenia czynnego i biernego. Zajęcia te prowadzone były głównie w grupie świetlicowej oraz na zajęciach u pedagoga i psychologa szkolnego.

Duża część uczniów klas I-IV wzięła udział w konkursie „Hop na narty”. Uczniowie chętnie wypełniali ankiety, aktywnie poszukiwali informacji dotyczących naszych skoczków, angażowali w wykonanie tego zadania swoich rodziców, starsze rodzeństwo. Korzystali z zasobów szkolnej biblioteki oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Udział w konkursie przyczynił się do upowszechniania wśród uczniów wiedzy na temat sków narciarskich.

W ramach kampanii ZTU 23 maja 2014 odbył się szkolny Dzień Sportu. Brali w nim udział uczniowie całej szkoły i wszyscy nauczyciele. Celem wspólnej sportowej zabawy było nie tylko poprawienie własnej sprawności fizycznej, ale również kształtowanie umiejętności interpersonalnych współpracy w zespole, poszanowania zasad „zdrowego” współzawodnictwa.

W cele kampanii wpisał się również rajd rodzinny zorganizowany przez jedną z klas szóstych. W niedzielę, 8 czerwca 2014, uczniowie z rodzicami, wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym wspięli się na Halę Boraczą. Wspólny wyjazd budził pozytywne emocje wśród dzieci i rodziców. Zamierzeniem organizatorów było motywowanie do wybierania aktywnych i rodzinnych form spędzania wolnego czasu i cel ten został osiągnięty.

W Szkole Podstawowej nr 14 na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informującą o kampanii, zamieszczono także materiały dotyczące bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym w mieście i na wsi, kulturalnego zachowania w komunikacji miejskiej. Wśród uczniów klasy trzeciej, czwartej i piątej przeprowadzono konkurs „Hop na narty”, zachęcono również uczniów do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym.

Nauczyciel koordynujący realizację programu na terenie szkoły przygotował w oparciu o materiały kampanii prezentację w programie Power Point na temat „Kultura w komunikacji miejskiej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym na wsi i w mieście”. W oparciu o prezentację przeprowadzone zostały specjalne zajęcia dla dzieci w klasach trzecich, czwartych i piątych. W klasach czwartych dodatkowo przeprowadzono zajęcia „Bez tajemnic” również w oparciu o materiały kampanii.

Nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadził z uczniami zdającymi na kartę rowerową próbny test, korzystając z materiałów z kampanii. W czerwcu zorganizowano na terenie szkoły Dzień Sportu, podczas którego propagowano zdrowy, aktywny styl życia, wpisujący się w cele Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W Szkole Podstawowej nr 15 głównymi odbiorcami zadań byli uczniowie klas piątych. To właśnie oni uczestniczyli w cyklu zajęć profilaktycznych i promujących zdrowy i aktywny, bez chemicznych „rozweselaczy”, sposób spędzania czasu wolnego. Wykonali oni gazetkę okolicznościową dla całej społeczności szkolnej mającą na celu promocję kampanii. Odbiorcami idei byli też rodzice uczestniczący w szkolnych zebraniach, którzy dodatkowo otrzymali część ulotek z kampanii „Odpowiedzialny kierowca”. Uczniowie chętnie uczestniczyli w rozmowach i pogadankach dotyczących tematu spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla komputera, a co najważniejsze dla działań i zachowań z pogranicza demoralizacji.

W ramach kampanii rozpoczęto współpracę z nauczycielem, który jest odpowiedzialny za realizację przygotowań do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie zdający ten egzamin dzięki ulotkom zostali wyposażeni w potrzebne im informacje, które były też ciekawym materiałem dydaktycznym przybliżającym im wiedzę o ruchu drogowym.

W Szkole Podstawowej nr 17 odbył się między innymi Dzień Sportu składający się z wielu grupowych i indywidualnych konkurencji (sztafeta przełajowa, turniej unihokeja dziewcząt, turniej piłki nożnej chłopców rekordy w skokach na skakance, żonglerce piłkarskiej, skoku w dal, jaździe na rowerze stacjonarnym na czas, ilości brzuszków w ciągu 1 min, podciągania się na drążku). Zorganizowano również Turniej „Rodzice Dzieciom, Dzieci Rodzicom” mający na celu zachęcenie do aktywności ruchowej w każdym wieku. Turniej piłki nożnej zakładał rywalizację drużyn złożonych z rodziców dzieci szkół podstawowych oraz uczniów z tych szkół zorganizowanych w klubach kibica. Turniej odbył się 15 czerwca 2014 r. na boisku Orlik.

Prowadzono także działania przeciw agresji i przemocy w klasach szóstych i piątych odbyły się spotkania z policjantem. Uczniowie dowiedzieli się czym jest agresja i przemoc i jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych. Zorganizowano wybory najgrzeczniejszych uczniów w szkole: w klasach I-III wybrano „Króla i Królową Uprzejmości” a w klasach IV-VI „Miss i Mistera Uprzejmości”. Celem konkursów było propagowanie pozytywnych, społecznie pożądanych zachowań. Nazwiska zwycięzców zostały umieszczone w gablotach na korytarzu szkolnym.

W ramach kampanii zrealizowano program profilaktyczny „Obietnica” dotyczący alkoholizmu i dopalaczy. Odbiorcami programu byli uczniowie klas szóstych. W programie wskazano im alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego oraz uczono zachowań asertywnych wobec osób namawiających do używek.

W idee kampanii wpisał się również udział 145 uczniów szkoły w XXI Rajdzie Szkół Samorządowych na Przełęcz Karkoszczonka. Celem wyjazdu było nie tylko poznanie piękna Beskidów, ale pokazanie młodzieży jak ważny jest aktywny wypoczynek.

Szkolnymi koordynatorami działań ZTU byli: Beata Tomas (SP 13), Joanna Jańczyk (SP 14), Joanna Szyszkowska-Solisz (SP 15) i Anna Łazikiewicz (SP 17).

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Grabiańska-Kosior na podstawie sprawozdań koordynatorów szkolnych.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015

Odpowiedzialny Kierowca 2015

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: