Powstrzymajmy przemoc w rodzinie

Kampania STOP Przemocy powstała z myślą o osobach doznających przemocy w rodzinie, jak również o specjalistach realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie: członkach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, realizatorach gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kadrze placówek ochrony zdrowia, oświatowych, pomocy społecznej i policji.

Przydatna wiedza dla specjalistówMATERIAŁY

Materiały kampanii przygotowane specjalnie do wykorzystania w codziennej pracy członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych

Co nas wyróżnia?DODATKI

Tylko u nas kompendium wiedzy dla członków zespołów interdyscyplinarnych wraz z płytą cd zawierającą wzory pism i druków.

Dla kogo przygotowaliśmy ulotki?ADRESACI

Atrakcyjne w formie ulotki edukacyjne skierowane są do osób starszych, dzieci i dorosłych.

Własna treść na ulotkachLOKALNE KONTAKTY

Uwaga! Ulotki mają specjalnie zaprojektowane miejsce na wpisanie lokalnych kontaktów dla ofiar przemocy domowej.

AUTORKA KAMPANII
mgr Mariola Gosławska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowanego przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Ukończyła także m.in.: Studium z Reedukacji zorganizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli, kurs z zakresu Negocjacji i Mediacji w Sprawach Nieletnich, Karnych i Cywilnych, szkolenie zorganizowane przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, szkolenie dla Lektorów Komisji na temat narkomanii (Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego). Ponadto odbyła szkolenia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia dotyczące „Postępowanie w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka poniżej 9 roku życia i powyżej 9 roku życia”, „Postępowanie w przypadku podejrzenia przemocy wobec pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej”.

Ma na koncie ponad 32-letni staż pracy w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Związana jest także z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP od 2008 r. Prowadzi konsultacje indywidualne i spotkania z grupą dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonych innymi przestępstwami. Jest współautorką licznych kampanii, programów profilaktycznych, edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Formularz zgłoszenia

O kampanii. Założenia, cele, adresaci

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Przemoc w rodzinie. Z tym zjawiskiem spotykamy się na co dzień: My – społeczeństwo: rodzina, przyjaciele, znajomi, koledzy i koleżanki, przełożeni w pracy i współpracownicy; My – profesjonaliści: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy, lekarze, pielęgniarki, policjanci, wszyscy mający codziennie bezpośredni kontakt z dziećmi, ludźmi potrzebującymi wsparcia: My – specjaliści realizujący na co dzień zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiemy, że przemoc ma wiele twarzy i może dotknąć każdego z nas, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy wyznania. Najczęściej stosowana jest w zaciszu domowym i dotyka najbliższych. Rodzina dysfunkcyjna pełna jest komplikacji i konfliktów, które najbardziej destruktywnie wpływają na dzieci. Dzieciństwo naznaczone problemem alkoholizmu i przemocą rzutuje na całe dorosłe życie. Aczkolwiek związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a przemocą nie ma charakteru przyczynowo-skutkowego. Można jedynie mówić o współwystępowaniu. Alkoholizm w rodzinie należy traktować jako czynnik ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie. Przemoc to nie tylko relacja mężczyzna (najczęściej sprawca) – kobieta (najczęściej osoba dotknięta przemocą). To także bezbronne, maltretowane lub obserwujące to okrutne zachowanie, dziecko. Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być osoba starsza, niepełnosprawna lub partner w związku nieformalnym (warunek: musi wspólnie zamieszkiwać).

CELE KAMPANII

 • edukacja osób doznających przemocy w rodzinie,
 • ochrona dzieci przed przemocą,
 • dostarczenie wiedzy o podstawowych obowiązkach i uprawnieniach służb zajmujących się realizacją zadań w tym zakresie, wskazanie płaszczyzny wzajemnej współpracy,
 • promowanie podejmowania wspólnych działań w interesie osób doznających przemocy w rodzinie, upowszechnianie potrzeby edukacji prawnej wśród specjalistów, w tym kadry placówek oświatowych (wychowawca, nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog, personel pomocniczy: osoba nadzorująca pracę w szatni, pracownicy kuchni), ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki), pomocy społecznej, policji itp.

ADRESACI KAMPANII

 • społeczność lokalna,
 • osoby doznające przemocy w rodzinie,
 • członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,
 • specjaliści: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci i inni wykonujący zadania w tym zakresie.


Przygotowane w ramach kampanii materiały zawierają elementarną wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie (dla osób korzystających z pomocy w placówkach ochrony zdrowia), procedury Niebieskiej Karty (materiały do wykorzystania przez policjantów podczas interwencji), kompetencji służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, opisują podstawowe zadania zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej oraz zawierają wzory użytecznych druków. W materiałach, w bardzo uproszczony sposób, przedstawiono, jak należy wypełniać obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.„Mam nadzieję, że kampania, choć w minimalnym stopniu, ułatwi Państwu wykonywanie codziennych, bardzo trudnych i odpowiedzialnych zadań, zapisanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – mgr Mariola Gosławska.

Materiały kampanii

 1. 1. Ulotka dla dorosłych „Otwórz oczy na krzywdę” – 400 sztuk w pakiecie. Materiał informuje o możliwych rodzajach przemocy, uczy je rozpoznawać, a także daje wskazówki odnośnie do możliwości postępowania w razie wystąpienia przemocy w rodzinie.

 2. 2. Ulotka dla dorosłych „Znaj swoje prawa” – 400 sztuk w pakiecie. Wydawnictwo informuje o podstawowych prawach ofiary przemocy, a także opisuje w skrócie procedurę Niebieskiej Karty.

 3. 3. Ulotka dla dorosłych „Mamy prawo do normalnego życia” – 400 sztuk w pakiecie. Materiał zwraca uwagę na problem przemocy wobec osób starszych. Opisuje formy przemocy wobec osób starszych, a także pomaga rozwiać wątpliwości dotyczących decyzji zwrócenia się o pomoc.

 4. 4. Broszura dla dorosłych „Niebieska karta od Ado Z” – 40 sztuk w pakiecie. Wydawnictwo szczegółowo opisujące procedurę Niebieskiej Karty. Przeznaczona jest dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową. Pozwala na zapoznanie się i oswojenie z procedurami związanymi z Niebieską Kartą.

 5. 5. Ulotka dla dzieci powyżej 9 roku życia „Nie jesteś sam. Nie jesteś sama” – 400 sztuk w pakiecie. Materiał pomaga dziecku rozpoznać formy przemocy, informuje dziecko o jego prawach oraz wskazuje m.in. szkołę jako miejsce gdzie może szukać pomocy.

 6. 6. Książka wraz z płytą CD zawierającą wzory druków. „Kompendium wiedzy – standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych” – 4 sztuki w pakiecie.

 7. 7a. Plakat profilaktyczny – 2 wzory w pakiecie po 8 sztuk.

 8. 7b. Plakat profilaktyczny – 2 wzory w pakiecie po 8 sztuk.

 9. 8. Cartyfikat udziału w kampanii dla samorządu lokalnego 1 sztuka w pakiecie.

 10. 9. Certyfikaty dla instytucji oraz osób pomagających w realizacji kampanii np., ośrodki zdrowia, biblioteki, świetlice, lokalne media etc. 8 sztuk w pakiecie.

Formularz zgłoszenia