ZTU 2017 – NAJLEPSZY WYBÓR

Dlaczego warto zaangażować się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Jako uczestnik kampanii ZTU otrzymujesz wiodące na rynku materiały profilaktyczne: nowoczesne, oryginalne i pomysłowe, bazujące na najnowszych trendach w edukacji. Dostajesz profilaktykę, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale optymistyczną i kolorową.

Przy zakupie całego pakietu samorząd otrzymuje do wykorzystania 2 kursy internetowe „Uczeń niezwykły, czyli kto?” o wartości 369 PLN brutto. Więcej o kursie na tej stronie.

Przy zakupie połowy pakietu samorząd otrzymuje do wykorzystania 1 kurs internetowy „Uczeń niezwykły, czyli kto?” o wartości 184,50 PLN brutto.

Formularze zgłoszenia na kurs oraz dodatkowe informacje dotyczące harmonogramu znajdą Państwo w paczce z materiałami.

Dla dzieci i młodzieżyKARTY PRACY ZAMIAST ULOTEK

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy odpowiednio dostosowane tematycznie i merytorycznie karty pracy. To znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od zwykłych ulotek karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które dają dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Działamy według zasady Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Dla dzieci i młodzieżyKONKURSY I DYPLOMY

Jako jedyna ogólnopolska kampania w Polsce zachęcamy dzieci i młodzież do brania udziału w przygotowywanych przez nas konkursach. Co roku nagradzamy kilka tysięcy uczniów. Dodatkowo w pakiecie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii ZTU otrzymują Państwo dyplomy, które można wykorzystać na lokalnych imprezach i konkursach. Zaangażowanie w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł powinno być nagradzane.

Dla prowadzących kampanięSCENARIUSZE ZAJĘĆ

Aby ułatwić pracę z uczniami przygotowaliśmy dla nauczycieli gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych. Są one przewodnikiem w jaki sposób pracować z dziećmi przy wykorzystaniu kart pracy. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania.

Dla prowadzących kampanięCERTYFIKATY DLA REALIZATORÓW KAMPANII

Zachowaj Trzeźwy Umysł jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli, dlatego osoby, które są zaangażowane w realizację kampanii, otrzymują certyfikaty. Ponadto każdego roku kilkanaście miast i gmin zostaje wyróżnionych członkostwem w Kapitule Trzeźwego Umysłu.

KAMILA DETLAFF
Inspektor ds. alkoholowych w Gminie Puck (woj. pomorskie):

„Bierzemy udział w kampanii od 12 lat. Mamy 15 szkół i wszystkie w niej uczestniczą. Jesteśmy wierni tej kampanii, ponieważ dostarcza dzieciom dużo ciekawych materiałów promujących pozytywne wartości”.

Formularz zgłoszenia

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. Na skrzydłach przyjaźni – czyli o relacjach.

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

DIAGNOZA PROBLEMU

Co powoduje, że grupa rówieśnicza staje się ważniejsza niż rodzice czy nauczyciele?

Na to pytanie na ma jednoznacznej odpowiedzi. Wśród czynników o tym decydujących należy z pewnością wymienić naturalną potrzebę rozwoju i poszerzania granic przez dzieci. Podczas gdy dorośli wyznaczają ograniczenia stawiając granice, grupa umożliwia ich rozszerzanie oraz akceptuje młodego człowieka takim, jaki jest.

Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole.

Rówieśnicy stają się źródłem informacji o świecie, których z różnych powodów nie przekazują im dorośli.

Wreszcie grupa rówieśnicza sprzyja rozwojowi procesów identyfikacji. Dziecko tworząc więź z grupą, zaczyna się z nią identyfikować.

Jednocześnie grupa rówieśnicza pełni określone funkcje wychowawcze:

 • kształtuje postawę aktywności,
 • zaspokaja potrzeby więzi z otoczeniem, społeczną aprobatę i uznanie przez innych,
 • rozwija współzawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji,
 • rozbudza zainteresowania oraz potrzebę kontaktów towarzyskich,
 • zaspokaja potrzeby emocjonalne
 • wypełnia czas wolny.

Jednakże nim grupa rówieśnicza stanie się najważniejszą w życiu dziecka, początkowym środowiskiem wychowawczym będzie rodzina. To ona stworzy zręby osobowości młodego człowieka i to właśnie ona wykształci w dziecku cechy, które będą później stanowiły o jego wyborach. Jak pisze H. Muszyński, rodzina jest tym środowiskiem wychowawczym, „w którym dziecko powinno uczyć się pięknej, a zarazem trudnej sztuki życia wśród innych i dla innych”. Natomiast rodzice „dążąc do tego, aby świat był lepszy dla ich dzieci winni uczyć wszystkiego, aby i one były lepsze dla świata.”

„Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole.”

JA – MY - ONI. Od identyfikacji do odrzucenia

WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA RELACJE Z OTOCZENIEM

Już w 3 roku życia dzieci łączą się w małe grupy dla wspólnej zabawy, a w wieku przedszkolnym staje się to regułą, przy czym wpływ grupy rówieśniczej na jej członków cały czas wzrasta. W młodszym wieku szkolnym dziecko stając się członkiem grupy rówieśniczej realizuje cel wspólnej zabawy, później w okresie dojrzewania, potrzebuje możliwości wymiany poglądów, rozmów czy powierzania swoich tajemnic, a więź między poszczególnymi członkami grupy staję się coraz mocniejsza.

Największy wpływ grupy rówieśniczej odnotowujemy właśnie w okresie dojrzewania, co bezpośrednio wiąże się z osłabieniem autorytetu osób dorosłych, w tym rodziców. Tym samym grupa rówieśnicza staje się punktem odniesienia, wpływając na postawy, wartości, zachowanie, a także na wybór stylu ubierania się czy rodzaju słuchanej muzyki. W zależności od dotychczasowych doświadczeń młodego człowieka wpływ ten może wywrzeć pozytywne lub negatywne efekty na funkcjonowanie jednostki.

JA

Dziecko zdobywa pozycję społeczną w strukturze grupy dzięki swoim cechom osobowościowym i postawie, jaką przyjmuje w relacjach z innymi członkami grupy. Można powiedzieć, że miarą przystosowania społecznego w grupie rówieśniczej jest stopień popularności i uznania, jakim daną jednostkę darzą rówieśnicy.

Punktem wyjścia do zaistnienia we wzajemnych relacjach interpersonalnych w grupie są predyspozycje osobowościowe dziecka w postaci: temperamentu, poziomu empatii, stopnia konformizmu, łatwości nawiązywania relacji czy poziomu intelektu. Istotne są również warunki poza indywidualne jak status społeczno – ekonomiczny rodziny czy liczba rodzeństwa.

MY I ONI

Pogłębiająca się więź, jaką dziecko nawiązuje z grupą, wzajemne doświadczenia i porozumienie doprowadzają do identyfikacji jednostki z grupą oraz postrzegania siebie i innych z grupy już nie w kategorii „ja” lecz „my”. Mówimy wtedy o mechanizmie socjalizacji przez przynależność do grupy rówieśniczej. Ważnym czynnikiem jest zdobycie uznania jej członków, na które trzeba sobie zasłużyć m. in. zachowując się zgodnie z obowiązującymi w grupie normami i sankcjami. W zależności od tego, czy grupa kieruje się zasadami akceptowanymi społecznie, dalszy jej wpływ na dziecko może przynieść odmienne efekty, niekiedy niestety w postaci zachowań ryzykownych.

Każda grupa istnieje w przestrzeni społecznej, w której funkcjonują inne grupy społeczne, a więc tzw. „oni”. „Oni” to mogą być rodzice, szkoła, instytucje, czy też inni rówieśnicy. Grupa, z którą dziecko zidentyfikowało się może stać w opozycji do innych, akceptując odmienne wzorce zachowań i reguły postępowania. Spotkanie się owych grup może je wzajemnie wzbogacić lub ostrzej zantagonizować. Wspierając dziecko w jego wyborach życiowych musimy mieć świadomość wzajemnego wpływu grup społecznych na siebie i na poszczególnych członków.

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży
 • Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę
 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

NOWE MATERIAŁY W KAMPANII – KARTY PRACY ORAZ SCENARIUSZE

Karty pracy dla uczniów zawierają proste ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające zapoznanie i zapamiętanie treści przekazywanych w kampanii, związanych z pozytywnym lub negatywnym wpływem grupy rówieśniczej oraz podejmowaniem decyzji i dokonywaniem wyborów.

Natomiast materiały dla rodziców będą zawierały wskazówki dotyczące rozpoznawania rodzaju wpływu grupy rówieśniczej na dziecko oraz podpowiadające sposoby niwelowania negatywnego wpływu rówieśników i otoczenia na młodego człowieka.

Scenariusze zajęć dla nauczycieli będą uzupełnieniem dla materiałów edukacyjnych w postaci kart pracy. Scenariusze zajęć zawierają aspekt teoretyczny zagadnienia wpływu grup rówieśniczych, otoczenia i rodziny na funkcjonowanie ucznia. Wsparte będą ćwiczeniami i zadaniami ułatwiającymi zapamiętanie przekazywanych treści.

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

Formularz zgłoszenia

Zawartość pakietu materiałów 2017

 1. 1. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 SP „Mój przyjaciel” – poprzez ćwiczenia rozwija u dziecka cechy dobrego przyjaciela, kształtuje umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 2. 2. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 SP „Jaki jestem? - Jaka jestem?” – poprzez ćwiczenia rozwija samoświadomość oraz buduje poczucie własnej wartości, uczy również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 3. 3. Karta pracy dla uczniów klas 4–6 SP „Ja i moja grupa” – poprzez ćwiczenia uczy dokonywać wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej, promuje sposoby spędzania czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 4. 4. Karta pracy dla uczniów klas 4–6 SP „Ile jestem wart?” – poprzez ćwiczenia zachęca do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz promuje pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 5. 5. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 GIM „Dobrze, że jesteś…” – na podstawie ćwiczeń buduje poczucie własnej wartości oraz pozytywnego stosunku do otaczającego świata. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 6. 6. Karta pracy dla uczniów klas 1–3 GIM „Razem raźniej” – poprzez ćwiczenia promuje znaczenie pozytywnych relacji rówieśniczych. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 7. 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „Na skrzydłach przyjaźni” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4. Nakład: 300 sztuk.

 8. 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka” – zwraca uwagę na pozytywny lub negatywny wpływ grupy rówieśniczej, pomaga przeciwdziałać wpływom złych grup rówieśniczych. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 9. 9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Słuchać, a nie tylko słyszeć” – utrwala zasady dobrej komunikacji z dzieckiem. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 10. 10. Dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk.

 11. 11. Gadżet – zakładka do książki. Format: 5x20cm. Nakład: 200 sztuk.

 12. 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk.

 13. 13. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – warto nimi uhonorować koordynatorów ZTU. Format: A4. Nakład: 50 sztuk.

 14. 14. Zestaw plakatów profilaktycznych (3 rodzaje po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 24 sztuki.

 15. 15. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 16. 16. Foliowa torba z logo kampanii – w takiej reklamówce można przekazać materiały do szkół. Nakład: 8 sztuk.

 17. 17. Certyfikat dla samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane certyfikatem za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu w sierpniu.

 18. 18. Certyfikat dla osób i instytucji wspierających lokalnie kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł – osoby i instytucje realizujące kampanię zostaną uhonorowane dodatkowym certyfikatem. Format: A4. Nakład: do 8 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu.

 19. 19. Informator o kampanii (1 szt.) – format A3 do A4, kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2017 wraz z formularzem do uhonorowania certyfikatami (pozycja 18.) osób lub instytucji wspierających akcję.

 20. 20. Kalendarz biurkowy ZTU 2017 (1 szt.) – to idealny towarzysz koordynatora kampanii w pracy, dzięki dużej ilości miejsca na notatki zawsze pamiętasz o zaplanowanych wydarzeniach.

Formularz zgłoszenia

Rekomendują nas:

BEATA AUGUSTYNIAK
Zespół Szkół w Baniach (woj. zachodniopomorskie):

„Zachowaj Trzeźwy Umysł jest bardzo fajną kampanią, realizujemy ją od kilku lat. Bardzo nam się podobają materiały, które otrzymujemy”.

ANDRZEJ PODYMA
Gmina Praszka (woj. opolskie):

„Szkoły same się przypominają czy będą uczestniczyć w kampanii”.

EWA CZYBIER
Konsultant ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie):

„Zachowaj Trzeźwy Umysł to kampania z prostym przekazem, który trafia do dzieci. Widzę pozytywny odzew od strony pedagogów jeśli chodzi o karty pracy”.

MARIUSZ WINIARZ
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju (woj. dolnośląskie):

„Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest pomysłowa, daje dzieciom w naszej gminie wiele radości i przede wszystkim pod hasłem kampanii aktywnie spędzamy czas nie tylko w szkole podczas zajęć, ale i czas wolny”.

Formularz zgłoszenia